Risikobekendtgørelsen

Planområdet er indenfor sikkerhedsafstanden på 500 m omkring Fortum Waste Solutions som er en risikovirksomhed omfattet af Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen).

Se et kort med sikkerhedsafstanden under afsnittet "Naturbeskyttelse".

Formålet med de særlige regler om planlægning omkring risikovirksomheder er at forhindre, at planmyndigheden muliggør risikofølsom arealanvendelse, der dels vil udsætte borgerne og miljøet for en uacceptabel risiko og dels vil forringe risikovirksomhedens drift- og udviklingsmuligheder.

Af Bekendtgørelse nr. 371 af 21/04/2016 om planlægning omkring risikovirksomheder fremgår, at der ved risikofølsom arealanvendelse f.eks. forstås offentlige arealer, rekreative områder, områder, som pga. deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme, større veje og andre transportanlæg, boligområder, offentlige bygninger og andre bygninger, hvor der samles mange mennesker såsom hoteller, plejeinstitutioner, daginstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler og butikker, samt bygninger og områder, som er svære at evakuere.

Planens formål om at muliggøre uddannelsesformål til voksne må karakteriseres som planlægning for risikofølsom arealanvendelse. 

Rådgivningsvirksomheden COWI har for FGU Fyn udarbejdet en sikkerhedsvurdering for den planlagte ændring af arealanvendelsen. COWI konkluderer, at ”anvendelse af Lindholm Havnevej 33 til undervisning (FGU) ikke giver anledning til uacceptabel risiko for de involverede personer, da bygningen/lokalerne ligger uden for Fortums konsekvenszone [den maksimale konsekvensafstand for Fortum hvor udenfor et uheld på virksomheden ikke medfører risiko for menneskeliv] og FGUs elever og ansatte forventes at være selvhjulpne og derved i tilfælde af et uheld på Fortum kan evakueres tilsvarende andre personer i nabobygningerne”.

COWI bemærker i øvrigt, at til- og frakørsel til Lindholm Havnevej 33 ligger inden for Fortums konsekvenszone og kan blive påvirket i forbindelse med et uheld. I forbindelse med et uheld på Fortum vil brugerne altså givetvis ikke kunne forlade området, ligesom det er tilfældet for de nuværende brugere i området.

Beredskab Fyn har gennemgået sikkerhedsvurderingen og er enig i, at nærheden til risikovirksomheden ikke forhindrer anvendelsen til uddannelsesformål, da Lindholm Havnevej 33 ligger uden for konsekvenszonen omkring Fortum.

Høring af risikomyndigheder

Nyborg Kommune har hørt risikomyndighederne for Fortum Waste Solutions (Miljøstyrelsen, Politiet og Beredskabsstyrelsen) om planlægningen for Lindholm Havnevej 33. Høringen har været holdt i perioden 10. november til 31. december 2020. 

Miljøstyrelsen har i høringsperioden kommenteret, at styrelsen er enig i COWIs og Beredskab Fyns vurderinger om risiko; at Lindholm Havegade 33 ligger udenfor den maksimale konsekvensafstand omkring Fortum Waste Solutions, og at styrelsen ikke har yderligere bemærkninger til forudgående høring af ændringer af plangrundlaget for Lindholm Havnevej 33.

De øvrige risikomyndigheder har ikke sendt bemærkninger ifm. høringen.