Bæredygtighed

Lokalplanen indarbejder bæredygtige principper for byudviklingen inden for en række temaer.

  • Planen giver mulighed for at bygge i træ og med "grønne tage", hvilket er bæredygtige byggematerialer sammenholdt med mere konventionelle materialer, såsom f.eks. beton.
  • Planen sikrer afværgeforanstaltninger, der sikrer fortsat grundvandsdannelse samt beskyttelse af grundvandsressourcen mod forurening. Ift. den nuværende anvendelse som landbrugsareal med antaget pesticidforbrug er det en forbedring ift. risikoen for nedsivning af miljøfremmede stoffer til grundvandet.
  • Planen sikrer integration af stiforbindelser til bløde trafikanter, der muliggør hurtig adgang til indkøb, skole, idræt mv. i Ullerslev by.