Bestemmelser

I henhold til § 15 i lov om planlægning (lovbek. nr. 1157 af 01/07/2020) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet.

1.1 Det er lokalplantillæggets formål:

  • at ændre på afgræsningen mellem delområderne O (offentlige formål) og BE (blandet bolig og erhverv), således at matr. nr. 39l, Frørup By, Frørup i sin helhed ligger indenfor delområdet til blandet bolig og erhverv. 
  • at udvide byggefeltet i delområde JB (boliger). 
  • at give en øget byggemulighed på matr.nr. 39l, Frørup By, Frørup. 

 

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr. nr.:

  • Delområde B: 39k, 39n, 39o, 39q, 39t Frørup By, Frørup 
  • Delområde JB: 39v, 39æ, 39z, 39ø samt del af 39a Frørup By, Frørup 
  • Delområde O: 39h, 39x, 39y samt del af 39a Frørup By, Frørup 
  • Delområde BE: 39c, 39f, 39l, 39r Frørup By, Frørup 

samt alle parceller, der udstykkes herfra. Lokalplanen omfatter ligeledes vejlitra 7000r, 7000q og 7000u. 

2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone.  

2.3 Lokalplanen erstatter landzonetilladelser til byggeri, anlæg mv., som beskrevet i nærværende lokalplan, jf. planlovens § 15 stk. 4.

Lokalplantillægget supplerer alene bebyggelsesmulighederne indenfor delområde BE og JB.  

10.1 For delområde BE gælder supplerende:

  • Bebyggelsesprocenten for matr. nr. 39l - Frørup By, Frørup, må ikke overstige 70.  

10.2 For delområde JB gælder supplerende: 

  • Bebyggelse skal placeres indenfor det på kortbilag 3 angivne byggefelt.  

En lokalplan fastlægger udviklingen af et område, og der må når, planen er vedtaget, ikke etableres byggeri eller anlæg i modstrid med planen.

Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Byggeri og anlæg, som er lovligt etableret før lokalplanen, kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke pligt til at etablere de byggerier og anlæg som lokalplanen beskriver, men når de etableres skal det ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Dispensation fra lokalplanen (Planlovens §§ 19 og 20)

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Ekspropriation efter lokalplanen

Byrådet kan i medfør af § 47, stk. 1, i planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelse af almene samfundsinteresser.

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation. Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet. Herudover skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.