Naturbeskyttelsesloven

Lokalplanområdet er delvist omfattet af 300 meter skovbeskyttelseslinje (§17), og det forudsættes, at der meddeles dispensation fra denne i forbindelse med placering af ny bebyggelse, campingvogne og lignende. Nyborg Kommune har dispensationskompetencen.