Nationale interesser

Det er en national interesse, at sikre rent og rigeligt drikkevand, og at den danske drikkevandsforsyning i dag og fremover er baseret på rent grundvand, der som udgangspunkt alene kræver en simpel vandbehandling.

Planområdet er omfattet af en række beskyttelsesforhold ift. grundvand. En større del af planområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), grundvandsdannende oplande og indvindingsoplande fra Flødstrup og Ullerslev vandværker. Planområdet ligger uden for BNBO. I planen er der pga. grundvandsinteresser indtænkt større grønne arealer, der fastholder nedsivning i området. Parcelhusgrunde vil også kunne sikre en fortsat nedsivning, ligesom tagvand under visse forudsætninger kan nedsives. Det må imidlertid antages, at byudviklingen vil medføre en nedsættelse af grundvandsdannelsen i området. Derudover kan det ikke udelukkes, at byudviklingen medfører en forøget risiko for forurening af grundvandet medmindre de rette afværgeforanstaltninger sikres. Påvirkningen på grundvandsinteresserne vurderes i miljøvurderingen.