Kommuneplanen

Mål og hovedstruktur

Kommuneplan 2021 fastlægger en række mål, der er styrende for kommunens planlægning for nye boliger og landsbyer. Mål af relevans for planlægningen for et boligområde på Blomstervænget vurderes at være følgende, der fremgår af "Øvrige landsbyer og landdistrikter" og endvidere de generelle rammebestemmelser.

Generelle rammebestemmelser og retningslinjer

Kommuneplan 2021 fastlægger en række generelle rammebestemmelser, der er styrende for kommunens planlægning.

  • At der skal etableres parkering i overensstemmelse med kommunens parkeringsnorm. Der henvises til de generelle bestemmelser for parkering.
  • At boligerne og de udendørs opholdsarealer ikke må være belastet af støj, lugt-, støv- og anden luftforurening fra trafik, virksomheder, tekniske anlæg mv. over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Der henvises til de
    generelle bestemmelser for støj, samt redegørelse for planlægning for produktionsvirksomheder.
  • At tage ikke må beklædes med reflekterende materialer med en glansværdi over 10.
  • Ny bebyggelse, ændringer i eksisterende bebyggelse og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse i de mindre landsbyer og landdistrikterne, herunder udpegning af huludfyldninger, skal ske under hensyntagen til
    naturmæssige-, miljømæssige-, kulturhistoriske-, landskabelige- og rekreative forhold samt grundvandsbeskyttelsen, og tilpasses den eksisterende, stedlige byggetradition med hensyn til skala, arkitektur og placering.

Kommuneplanrammer

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende f.eks. områdets anvendelse i det området i dag er omfattet af ramme 20.T.1 som udlægger området til Erhvervsområde. Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 10 fremlagt sideløbende med lokalplanforslaget til offentlig høring. Forslaget til kommuneplantillægget udlægger henholdsvis et rammeområde til teknisk anlæg (nuværende ramme 20.T.1), forslag til et rammeområde til offentlige formål (ramme 20.O.2)