Planens indhold

Denne lokalplan giver mulighed for at etablere 12 tæt-lav boliger på Nyborgvej 13 i Ørbæk. Planen sætter bestemmelser for de nye boligers placering, højde og hvordan de må se ud for at sikre, at de passes ind i områdets eksisterende udtryk.

Bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelse fastsættes til 30 for den enkelte ejendom. 

I tilfælde af udstykning skal hver grund være min. 250 m2 , så der sikres plads til en lille have eller terrasse, udhus mv. til hver bolig. 

Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1½ etager, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter. Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer (glansværdi skal være under 10).

Lokalplanområdet udlægges som ét samlet område, hvor bebyggelsens placering fastlægges med byggefelter.

Der skal tages hensyn til den eksisterende beplantning i disponeringen af grunden, og de store, karaktergivende træer skal bevares i videst mulig omfang.

Hegning må kun etableres som levende hegn, eventuelt suppleret med trådhegn. Etablering af levende hegn mod landskab og mod rekreative områder skal altid ske med egnshjemmehørende træer og planter.

Der skal etableres støjafskærmning mod Nyborgvej og nabovirksomheder, så det er muligt overholde den vejledende grænseværdier for støj. Afskærmning skal udføres, så den fremstår stedsegrøn og helt dækket af beplantning.

Mulige indretninger af området kan ses på bilag 3.

Vejadgang og parkering

Udover at fastsætte bestemmelser for udformningen og udseendet af bygninger, så fastsætter planen en række bestemmelser for, hvordan området i øvrigt kan indrettes. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Nyborgvej med vejadgang, som vist på Bilag 2. Den planlagte boligvej inden for lokalplanområdet får status som privat fællesvej.

Der skal også sikres vejadgang fra lokalplanområdet til en anden bolig, som ligger nord for området på naboejendommen.

Planen kræver, at der indrettes tilstrækkelige parkeringsarealer, hvilket vil sige min. 1½ parkeringspladser pr. bolig.

Grønne områder og vandhåndtering

Ved nye bebyggelser skal der udlægges fri- og opholdsarealer af en passende størrelse afhængigt af bebyggelsernes anvendelse, omfang, karakter og beliggenhed.

Det fælles fri- og opholdsareal skal fremstå med et grønt udtryk med græs og enkeltstående træer og buske. Der skal inden for det fælles friareal etableres et aktivitets- eller opholdsområde, f.eks. i form af en legeplads, en fælles bål- eller grillplads, en motionsplads eller lignende. Aktivitets- eller opholdsområdet skal målrettes områdets fremtidige beboere.

Lokalplanområdet ligger tæt på Ørbæk Vandværk og i et område med store grundvandsinteresser.  Vand fra veje og parkeringsarealer, tage og andre overflader, hvor der er risiko for udvaskning af miljøfremmede stoffer, skal ledes til spildevandskloakken. Det ønskes ikke, at der skal etableres faskiner til nedsivning af regnvand fra tage og andre overflader.

For at sikre, at området kan håndtere store regnmængder på egen grund, f.eks. ifm. en fremtidig ekstrem nedbørshændelse, kan de udlagte friarealer benyttes til opstuvning af regnvand. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at der terrænreguleres på grunden, så der opnås et fald mod regnvandsbassiner, der kan benyttes til friarealer, når de ikke indeholder vand, hvor regnvandet kan samles i sådanne situationer.

Det er en forudsætning for terrænreguleringen, at den ikke medfører negative konsekvenser for overfladevandet på nabogrunde.

Trafikstøj

Lokalplanområdet er belastet af støj fra Nyborgvej. Der er en trafikmængde på ca. 6.300 køretøjer i døgnet. Den vejledende grænseværdi for trafikstøj er Lden 58 dB. En orienterende beregning af trafikstøjen fra Nyborgvej viser, at trafikken giver et støjbidrag i lokalplanområdet på ca. Lden 65 dB uden afskærmning, og dermed er væsentlig højere end den vejledende støjgrænseværdi.

For at de vejledende grænseværdier kan overholdes ved boligerne og de udendørs opholdsarealer, skal der etableres en støjskærm mod Nyborgvej. Hvis der etableres en 1½ meter høj støjskærm ud mod Nyborgvej beregnes værdien til at være under den vejledende grænseværdi på Lden 58 dB (57,7 dB). Støjskærmen skal udføres, så den fremstår stedsegrøn og helt dækket af beplantning.

Støj fra virksomheder

Der forefindes virksomheder grænsende op til lokalplanens vestlige skel. Idet planområdet ændres fra ”blandet bolig og erhverv” til ”boligområde”, skærpes støjgrænseværdierne for virksomhederne. Bygherre bør derfor undersøge behovet for etablering af en støjskærm mod virksomhederne, således at virksomhederne kan overholde de vejledende støjgrænseværdier for boligområder.