Planlægning i kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende tæt ved kysten ved Nyborg Fjord centralt i Nyborg by og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet (den kystnære del af byzonen, planlovens § 5a, stk. 4).

I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

Området er stort set udbygget og den eksisterende bebyggelse er beskyttet som bevaringsværdig. Der muliggøres i al væsentlighed kun ny bebyggelse mod Holmegade. Ny bebyggelse vil derfor ligge bagved den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse i forhold til kysten. 

Lokalplanen muliggør byggeri i op til 11 m i højden, hvilket svarer ca. til den eksisterende bebyggelse på grunden. I byggefelt A mod Holmegade må ny bebyggelse dog ikke gives en højde på over 8,5 m. Det vurderes på den baggrund, at ny bebyggelse i området ikke vil kunne påvirke kysten visuelt.