Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende byplanvedtægt og lokalplan

Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende Lokalplan nr. 53 for erhvervsområde vest aflyses inden for denne lokalplans område, som afgrænset på kortbilag 1.

Zonestatus

Området ligger i byzone og forbliver med denne lokalplan i byzone.