Forsyning

Varmeplan

Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde, så ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f.eks. solvarme efter regler fastsat af Nyborg Kommune.

Spildevandsplan

Området er omfattet af Nyborgs Spildevandsplan 2018-2024. Området ligger indenfor kloakopland, F15N, som er et fælleskloakeret område. Den maksimale afløbskoefficient er fastsat til 0,15. 

Der henvises desuden til lokalplanens redegørelse om spilde- og overfladevand vedr. lokal aftale mellem NFS og bygherre for det konkrete område. 

Vandforsyning

Lokalplanområdet ligger i et område, der forsynes med vand fra Nyborg Forsyning, Hjulby Bro Vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra vandværket.

Elforsyning

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Vores Elnet A/S.