Nationale interesser

Lokalplanen ligger inden for et indvindingsopland og i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Anvendelsen til boliger er ikke en grundvandstruende anvendelse.