Museumsloven

Dige
Der er et beskyttet dige i den sydvestlige del af lokalplanområdet. Det ligger i skel mod Jagtenborgkvarteret i syd. Jævnfør museumslovens § 19 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger. Lokalplanen respekterer diget, der danner lokalplanens afgrænsning mod syd. 

Fortidsminder
Arkæologiske undersøgelser udført i forbindelse med etableringen af udstykningen, Jagtenborg, syd for lokalplanområdet resulterede i fund af bebyggelse og grave fra flere perioder af oldtiden. Der er derfor stor risiko for, at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af museumslovens § 27. I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af
Slots- og Kulturstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført.

På opfordring af bygherren kan Østfyns Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. museumslovens § 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Østfyns Museer på et tidligt
tidspunkt i projekteringen.