Forsyning

Varmeplan

Lokalplanområdet ligger uden for de områder, der i varmeforsyningsplanen er udlagt til kollektiv varmeforsyning (fjernvarme og naturgas).

Spildevandsplan

Spildevand skal håndteres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende spildevandsplan for Nyborg Kommune.

Der er ikke kloakeret i områderne, og i tilfælde af meget begrænsede spildevandsmængder fra eksempelvis en enkel håndvask, kan spildevandet opsamles i transportable beholdere under vasken og bortskaffes til foreningens tømmefaciliteter.

Der skal i haveforeningerne (undtagen i Hf. samvirke og Hf. Carlsminde) forefindes mindst én fælles tømmefacilitet med mulighed for, at alle brugere af haverne kan bortskaffe spildevand fra for eksempel campingtoiletter.

I Haveforeningerne Ravnekær, Kaliffenlund og Elefanthøjen vil der fortsat være mulighed for at etablere samletanke, som kan tømmes ved slamsuger.

Vandforsyning

Vandforsyningen varetages af Nyborg Forsyning & Service A/S.

Elforsyning

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Vores Elnet A/S. Der er ikke etableret elforsyning til alle kolonihavehuse i lokalplanens delområder.