Lokalplanområdet

Lokalplanområdet henligger som græsareal ved et eksisterende boligområde i den vestlige del af Ørbæk, og det er udstykket i 2003. Det omkringliggende eksisterende boligområde består primært af parcelhuse i 1 og 1½ plan, men indholder ligeledes tæt-lav boliger i form af dobbelthuse.

Lokalplanområdet er afgrænset mod nord til det åbne land, mod vest til udstykninger med åben-lav bebyggelse, og mod øst til det eksisterende boligområde ved Libavej og fælles friarealer. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af en mindre bebyggelse med almene boliger.

Lokalplanen omfatter et område ved Spurvevej på ca. 10.500 m2, som vist på Bilag 1 og 2 samt på skråfotoet nedenfor.

Skråfoto af lokalplanområdet, der er markeret med rød ramme.