Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan på baggrund af et ønske om, at give mulighed for et mindre boligområde med rækkehuse, i kanten af boligkvarteret Pilshuse, ud til krydset Bøjdenvej-Fynsvej. Der er i Nyborg Kommune et ønske om en blandet og attraktiv boligmasse af høj kvalitet, der henvender sig bredt blandt målgrupperne i kommunen. Særligt skal der sikres flere mindre, og økonomisk attraktive boligmuligheder. Samtidigt arbejder Nyborg Kommune for, at en stor del af de nye boliger i byen udvikles inden for eksisterende byzone, så presset på arealressourcen begrænses.

Denne lokalplan udarbejdes med henblik på at sikre, at den ønskede kontinuitet i Nyborgs boligudvikling opretholdes. 

Figur 1: Oversigtskort med placeringen af lokalplanområdet i den vestlige del af Nyborg. Planområdet ligger øst for byens største erhvervsområde, men er omgivet af eksisterende boliger

 

Formål

Nyborg Kommune ønsker, at det kommende boligområde skal være en naturlig forlængelse af det eksisterende boligområde ved Pilsgårdhaven, Pilsgårdvænget og Mosebakken. Boligerne skal derfor indpasses med en lignende arkitektur, materialer og omfang, som de eksisterende boliger, særligt i forlængelse af boligerne i Pilsgårdhaven. Det nye boligområde skal desuden sikres mod miljøpåvirkning fra både trafikken på Bøjdenvej og Fynsvej, og ifm. fremtidig ekstremnedbør.

Det er lokalplanens formål, at udlægge et område til tæt-lav boliger. Områdets boliger skal i omfang (bygningernes højde og udformning), fremtræden (materialer, farver mv.) og gennem boligernes placering på grunden sikre, at området indpasses så det ikke skiller sig ud fra boligerne ved Pilsgårdhaven Pilsgårdvænget, Mosebakken og Mosevej.

Lokalplanen skal derudover sikre, at der skabes plads til et samlet grønt fælles fri- og opholdsareal til de nye boliger, så de fremtidige beboere har adgang til gode grønne omgivelser til afslapning og rekreation. Lokalplanen skal også sikre, at området skærmes mod støj fra vejtrafikken på Bøjdenvej og Fynsvej, så både boliger og de grønne
opholdsområder ikke belastes af trafikstøj.

Slutteligt er det planens formål at sikre, at overfladevand fra planområdet kan håndteres inden for planområdet, dvs. at der reserveres tilstrækkeligt med areal til nedsivning eller opsamling af regnvand.