Baggrund og formål

Baggrund

Byrådet har besluttet at planlægge for en blanding af boliger og erhverv på ejendommene Lystbådevej 2-12, 5800 Nyborg. Ønsket om ny planlægning kommer fra lodsejerne, der hver især har ansøgt om, at få ændret plangrundlaget for området. Senest fra ejer af Lystbådevej 2, der ønsker at indrette en bolig ovenpå de nuværende erhvervslokaler.

I tæt samarbejde med marinaens brugere er der udarbejdet "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016", der danner ramme om udviklingen af marinaen. Helhedsplanen har sat retningen for etablering af et helt nyt marinamiljø med nyt havnekontor, sejlerstue og ny klubhusbebyggelse.

Lokalplanområdet er omfattet af helhedsplanen, men helhedsplanen fastsætter ikke nærmere retningslinjer for udviklingen af ejendommene omfattet af lokalplanen. Helhedsplanen foreskriver dog, at der skal sikres et samlet promenadeforløb, der også forløber igennem lokalplanområdet. Lokalplanen tager afsæt i helhedsplanens intentioner for området.

Formål

Formålet med planlægningen er at give mulighed for indretning af boliger og publikumsorienterede erhverv på havnefronten i Nyborg og sikre, at nybyggeri tilpasses områdets arkitektur, navnlig klubhusbyggeriet syd for planområdet. Det er derudover et særskilt formål at tage hensyn til naboejendomme, så vidt det er proportionalt. 

Med den kystnære beliggenhed er det desuden et fokus at sikre nybyggeri mod fremtidige oversvømmelseshændelser.