Risikobekendtgørelsen

Fortum Waste Solutions A/S er omfattet af risikobekendtgørelsen, hvilket kan have konsekvenser for udvikling af områder berørt af sikkerhedsafstande eller skadesafstande fra virksomheder omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen).

Etablering af nye aktiviteter og ændret anvendelse af bebyggelse og områder inden for skadesafstande (500 meter eller den konkret gældende konsekvensafstand) fra virksomheden, til f.eks. offentlige bygninger og arealer, rekreative områder, områder, som på grund af deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme, ligeledes boligområder, veje og andre transportanlæg, samt bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige foreskrifter, og bygninger og områder, som er svært evakuerbare (jf. risikobekendtgørelsen § 2), vil kræve at det i h.t. risikobekendtgørelsens bestemmelser kan eftervises at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 222 for Lindholm Havn i 2010, der omfatter samme område som nærværende lokalplan, blev en ændring i risikoen ifm. uheld på Fortum Waste Solutions A/S (dengang Kommunekemi) vurderet i sammenhæng med de muliggjorte aktiviteter på havnen.

I 2010 blev det vurderet, at det værst tænkelige uheld med farlige stoffer fra Fortum Waste Solutions A/S vil være en brand i lagre af fast eller flydende affald. Det kan give anledning til varmepåvirkning som kan medføre personskade, dog i et begrænset område som primært omfatter vejarealer og områder, hvor personer ikke tager ophold i længere tid end det tager at køre forbi. Det er kommunens vurdering at lokalplan nr. 222 ikke medfører ændringer af de hidtidige arealanvendelser eller ændrer ved afstandsforholdene til risikofølsomme anvendelser og at risikoen for at et uheld på Fortum Waste Solutions A/S kan medføre alvorlige farer for personer udenfor virksomheden og for miljøet er på et acceptabelt niveau.

Med dette tillæg til lokalplanen, hvor anvendelsen ikke ændres, og der kun muliggøres en større bygningshøjde, vurderer Nyborg Kommune at vurderingen fra 2010 kan fastholdes.

Høring af risikomyndigheder

Af bekendtgørelse nr 371 af 21. april 2016 om planlægning omkring risikovirksomheder § 3 fremgår det, at planmyndigheden skal høre risikomyndighederne forud for tilvejebringelsen af planer, der berører risikovirksomheder eller disses omgivelser.

Risikomyndighederne for Fortum Waste Solutions A/S er Miljøministeriet v. Miljøstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Nyborg Kommune, Beredskab Fyn og Fyns Politi.

Risikomyndighederne har været hørt om plangrundlaget i perioden 12. juli til 30. august 2019. Nyborg Kommune har ikke modtaget bemærkninger til planarbejdet.