Klimatilpasning

Planområdet ligger inden for den i Kommuneplan 2017 afgrænsede kystplanlægningslinje. Kommuneplanen foreskriver derfor, at der skal tages stilling til afværgeforanstaltninger for at sikre nybyggeri mod oversvømmelse.

Området ligger desuden inden for et risikoområde efter oversvømmelsesdirektivet.

Området ligger lavt med en gennemsnitlig terrænkote på +1,5-2 m ift. DVR90.

Da denne lokalplan ikke muliggør ændret anvendelse af ejendommen, der fastholdes som havne- og erhvervsområde er der ikke krav om fastsættelse af afskærmende foranstaltning. I den gældende lokalplan nr. 222 for området er fastsat en minimumssokkelkote på +1,39 m ift. DVR90.

Lokalplanen ændrer sikringsniveauet for nyt byggeri ved at fastsætte, at byggeri skal sikres mod oversvømmelser i op til kote +2,10 m DVR90, hvilket svarer til en 100-års hændelse i 2050. Sikringshorisonten er valgt ud fra en vurdering af havnebyggeriernes levetid og værdi.