Støjforhold

En lokalplan må som udgangspunkt ikke udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, f.eks. boliger. En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

De vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen er formuleret for indikatoren Lden. Den udtrykker års-middelværdien af støjen udendørs og tillægger støjbegivenheder i aften- og natperioden højere vægt end støjen om dagen. Den har derfor også en bedre sammenhæng med den måde, støjen opleves på, end støjens gennemsnit.

Støj fra vejtrafik

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik. Efter Bygningsreglement 2018 gælder der endvidere krav om at støjen indendørs ikke må overstige Lden 33 dB. Se tabellen nedenfor. 

Lden i dB Udendørs og på facader Indendørs med åbne vinduer Indendørs med lukkede vinduer
Boliger (og udendørs opholdsarealer) 58 46 33

Tabel: Grænseværdier for støj fra vejtrafik. Støjgrænserne er nærmere defineret i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007, ”Støj fra veje” og Bygningsreglement 2018.

Rådgivningsvirksomheden COWI har for Nyborg Kommune vurderet den fremtidige trafik på Sentvedvej i 2035 inkl. trafikken genereret af de nye boliger i planområdet. COWI beregner en fremtidig trafikbelastning på Sentvedvej til ca. 300 ÅDT. 

Nyborg Kommune vurderer ikke, at boligerne inden for planområdet kan blive påvirket af vejtrafikstøj over de vejledende grænseværdier ved denne trafikbelastning i 2035. Området er endvidere ikke belastet af trafikstøj fra andre veje.

Stilleområde

En del af området (delområde 3 udlagt til natur) overlapper med en udpegning til stilleområde i Kommuneplan 2021. Stilleområdet skal opretholdes og bevares ved at undlade at placere nye støjende tekniske anlæg og støjbelastende områder nær ved stilleområdet. Planlægning for boliger på naboarealet vurderes ikke at kompromittere udpegningen til stilleområde.