Planlægning i kystnærhedszonen

Planområdet ligger i den kystnære del af byzonen i Nyborg by. For den kystnære del af byzonen skal kommunerne ifm. lokalplanlægningen i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøre rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

Til brug for denne vurdering er der udarbejdet visualiseringer af lagerbygninger med en højde på op til 20 meter, som muliggjort med lokalplanen. Visualiseringerne er vedlagt som bilag til planen og fremgår endvidere af afsnittet Planens indhold længere oppe.

Det er Nyborg Kommunes vurdering, at den muliggjorte bygningshøjde ikke medfører en væsentlig påvirkning af kysten. Her ligger kommunen vægt på, at den ændrede højde ikke medfører et væsentlig anderledes visuelt udtryk af havneområdet som helhed set fra de valgte standpunkter på Knudshovedhalvøen, Holckenhavn dæmningen eller marinaen ved Nyborg by.

Kommunen ligger endvidere vægt på, at lagerhaller på op til 20 meter i højden ikke vil kunne ses fra beboelseskvarteret ved Knudshovedvej, Provst Hjortvej og Kystvej. Lagerhallerne vil kunne ses fra kysten ved Kystvej og alt efter placering kunne anes over den eksisterende vold mellem Kystvej og havneområdet.

Slutteligt ligger kommunen vægt på, at lagerhallerne placeres i et aktivt havneområde, der er afhængig af den kystnære placering, og hvor hensynet til at sikre fortsat velfungerede erhvervs- og havnearealer er tungtvejende.