Kommuneplanen

Retningslinjer i Kommuneplan 2017 og Kommuneplan 2021

Følgende retningslinje fremgår af kommuneplanens opslag om Havne:

  • I tilfælde af længerevarende afbrydelse af vej- og jernbaneforbindelsen over Storebælt skal Lindholm Havn kunne anvendes til færgefart over Storebælt. Sund & Bælt (subsidiært Transport- Bygning- og Boligministeriet) skal høres, såfremt der ønskes foretaget en ændring af de fysiske anlæg, herunder det relevante vejnet og havnearealer (se principperne på vedlagte kortskitse), hvis disse ændringer kan virke forhindrende eller på anden måde besværliggør en gennemførelse af beredskabsplanerne. Der må ikke være opmarchareal inden for konsekvenszonen omkring risikovirksomheden, Fortum Waste Solution A/S.

Det er Nyborg Kommunes vurdering, at ændringen af planforholdene for Lindholm Havnevej 33 ikke vil have betydende konsekvenser i relation til Lindholm Havns mulighed for at blive benyttet som nødhavn. Her lægges bl.a. vægt på, at anvendelsen ikke medfører en øget personbelastning af området ift. den allerede tilladte anvendelse til kontorformål/administration.

Kommuneplanrammer

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende områdets anvendelse. Derfor er forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017/tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 fremlagt sideløbende med lokalplanforslaget til offentlig høring. Tillægget ændrer anvendelsesbestemmelserne i ramme 1.E.5, hvorved uddannelsesinstitutioner til voksne, kontorer mv. muliggøres i nærmere angivne områder øst for Lindholm Havnevej. 

Kommuneplantillægget offentliggøres til høring mens Kommuneplan 2017 fortsat er gældende, men efter at Nyborg Byråd har endeligt vedtaget Kommuneplan 2021. Kommuneplan 2021 er derfor gældende, men da den endnu ikke er offentlig bekendtgjort er Kommuneplan 2017 endnu ikke aflyst. Kommuneplan 2021 forventes offentlig bekendtgjort i januar 2022, hvorefter Kommuneplan 2017 aflyses. Nærværende tillæg forventes derfor at blive endeligt vedtaget som et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2021.