Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er et ca. 3,2 ha stort område, som i dag har en primær funktion som gennemgangsområde. Området er beliggende øst for Nyborgs middelalderby og afgrænset af Lille Svanedammen, boligbyggeriet Svaneparken, Svanedammen, Birkhovedskolen og Nyborg stationsområde. Der er i dag ingen bebyggelse da den hidtidige lokalplan, der har været rammen for området i over 20 år, aldrig er blevet realiseret. Området anvendes af gående og cyklende til og fra Nyborg Station eller cyklende skolebørn, der krydser over arealet op til Birkhovedskolen. Biltrafikken i området er hovedsageligt til og fra stationen, da Banegårdsalléen fører ned til forpladsen ved stationsbygningen. Området ligger i sammenhæng til Svanedammen, der i daglig tale kaldes Cirkuspladsen. Svanedammen fungerer som et større åbent parkareal, med en lav udnyttelsesgrad, og parken har begrænsede muligheder for ophold. og fremstår åbent og blæsende. Lokalplanen vil medvirke til at Svanedammen får en ryg der afgrænser området mere klart, og boligområdet inden for lokalplanområdet får herlighedværdien ved at have et stort parkområde syd for planområdet.

 

Billede 5: Planområdet set rundkørslen.

 

Billede 6: Planområdet set fra stationsforpladsen.

Terrænet i lokalplanområdet er overvejende omkring kote 2. Arealerne fremstår i dag primært som åbne og uudnyttede græsarealer. Parallelt med Banegårdsalléen løber der en mindre vold på op til 2 meter over terræn, der fungerer som en ryg mellem de hidtidige byggefelter langs Banegårdsalléen og Svanedammen. På volden er der forholdsvis tæt beplantning af buske og op mod stationen er der inden for planområdet en terrænmæssig fordybning med en fortætning af træer. Ind mod Svanedammen er der inden for planområdet i dag en parkeringsplads udført i grus. Parkeringspladsen er etableret som et tillæg til de øvrige stationsnære parkeringspladser, som en aflastning. Helhedsplanen for Nyborg Station og Svanedammen sætter rammerne for en ny arealfordeling der frigør anvendelsen af dette område til andet formål. Planområdet strækker sig ud mod Svanedamsparken, rammet inde af det nuværende stisystem. Der er få naturlige stidannelser i området. Den primære er på siden op mod Birkhovedskolen, hvor skolebørn dagligt krydser på tværs af området til og fra skole.

 

Billede 7: Planområdet set fra Birkhovedskolen.

Billede 8: en del af planområdet op mod Birkhovedskolen, set fra stationen.

Planområdet nord for Banegårdsalléen op mod Birkhovedskolen er i den hidtidige lokalplan 100 udlagt til bebyggelse, hvilket ændres med denne lokalplan. Anvendelsen ændres til rekreative formål, for at muliggøre et parkstrøg der binder Nyborg Station sammen med Lille Svanedam, og mellem Birkhovedskolen og Banegårdsalléen. Parkstrøget skal skabe en grøn forbindelse mellem Nyborg by og station, som kan fungere som et mødested med mulighed for ophold, leg og aktiviteter. Der skal understøttes aktiviteter, som tager afsæt i hverdagsliv, natur og det mangfoldige planteliv, der i dag er i området.

Figur 9: Lokalplanområdets afgrænsning og nære omgivelser. Planområdet ligger helt centralt i Nyborg mellem stationen og den historiske bykerne. Arealet har siden åbningen af Storebæltsforbindelsen og nedlæggelsen af jernbanetraceerne mod Nyborg havn ligget ubenyttet hen. Området har siden 1999 været planlagt til boligbyggeri, men planerne er aldrig realiseret og området ligger derfor som et "hul" i byen.