Klimatilpasning

Lokalplanområdet ligger i et område, der er i risiko for at blive oversvømmet fra havet (Nyborg Fjord), jf. Kommuneplan 2021. Lokalplanområdet ligger desuden inden for risikoområdet udpeget efter oversvømmelsesdirektivet. 

På kortet længere nede kan det ses, hvilke arealer, der potentielt vil blive oversvømmede ved en hændelse, hvor vandstanden stiger til kote +2,5 m DVR90. Denne kote er fastsat som sikringskote i Kommuneplan 2021 på baggrund af risikostyringsplanen for Nyborg by.

De lavereliggende arealer inden for lokalplanområdet er desuden i risiko for oversvømmelse i forbindelse med fremtidige ekstremregnshændelser (mørkeblå områder på kortet). 

På grund af oversvømmelsesrisikoen i lokalplanområdet fastsættes der i planen sikringskoter for nyt byggeri (minimums gulvkote). 

Figur 8: Områder med oversvømmelsesrisiko ifm. fremtidige ekstremhændelser efter kortlægningen i Kommuneplan 2021.