Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

Beskyttelseslinjer

Lokalplanområdet er omfattet af en række beskyttelseslinjer efter naturbeskyttelsesloven: Beskyttelseslinje (100 m) omkring fortidsminder (§18), 150 m åbeskyttelseslinje (§16), 300 m skovbyggelinje (§17) og en kirkebyggelinje (300 meter) omkring Ørbæk Kirke (§19). Da lokalplanen ikke udlægger nye tidligere ubebyggede arealer til bebyggelse vurderes beskyttelseslinjerne ikke at få konsekvenser for ønskerne til udviklingen langs Hovedgaden. Der kan dog være forhold, der vil kræve dispensation fra en eller flere af linjerne. 

Langs en del af Hovedgaden gives mulighed for bebyggelse over 8,5 m. Det drejer sig imidlertid hovedsageligt om grunde, hvor bebyggelsen allerede nu overstiger denne højde. Ved nybyggeri langs Hovedgaden skal kigget til Ørbæk Kirke bevares. 

Se oversigtskort under afsnittet Påvirkning af produktionsvirksomheder.

Natur- og landskabsudpegninger

Hele Ørbæk er en del af et i kommuneplanen udpeget særlig bevaringsværdigt landskabsområde og et særlig geologisk interesseområde (Sallinge Ås). De større sammenhængende landskabsområder skal friholdes for etablering af større bebyggelse og større tekniske anlæg, med mindre det kan sikres, at hensynet til de landskabelige værdier kan løses tilfredsstillende. De særlige geologiske interesseområder må ikke forringes ved sløring eller ødelæggelse af gravning eller ved etablering af bebyggelse, tekniske anlæg, skovrejsning m.v. Da planområdet omfatter et allerede udbygget centraltbeliggende byområde vurderes planen ikke at påvirke landskabsinteresserne. 

Langs Ørbæk Å er i Kommuneplan 2017 udpeget en økologisk forbindelse, et område med naturbeskyttelsesinteresser (Ørbæk Å) og et område med potentielle naturbeskyttelsesinteresser. Et større område langs åen er desuden udpeget som lavbundsareal i kommuneplanen. Disse udpegninger overlapper alle med planområdet.

Store dele af udpegningerne overlapper med bebyggede og befæstede arealer, bl.a. Hovedgaden, dagligvarebutikkerne samt tilhørende parkeringspladser. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 11 har Nyborg Kommune sendt en ændring af udpegningerne for økologiske forbindelser og naturbeskyttelsesinteresser i høring. Kommuneplantillægget er endnu ikke vedtaget. Afgrænsningen af lavbundsarealet er ikke ændret.

Planens overlap med udpegningerne vurderes ikke at have en betydning, da planen ikke medfører ændringer af de pågældende arealer, der allerede er bebygget og befæstet. Med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 11 bringes udpegningerne i overensstemmelse med virkeligheden og koncentreres omkring den grønne korridor igennem byen langs Ørbæk Å. 

Figur: Afgrænsning af relevante plan- og beskyttelsesforhold: Støj og naturudpegninger i kommuneplanen.