Planens indhold

Planområdet består af adressen Ellestedvej 5, matr. nr. 7n af Kullerup by, Ellested. Inden for området fastsættes en bebyggelsesprocent på 40. Inden for området kan der etableres bebyggelse til offentlige formål i form af krisecenter, og/ eller erhverv i form af kontor- og serviceerhverv, herunder kursus og undervisningslokaler. 

Lokalplanen fastsætter ligeledes at facader på boligen kun må fremstå som tegl og træ, og bebyggelse må kun males med farver indenfor jordfarveskalaen. Ligeledes fastsætter lokalplanen at ny boligbebyggelse kun må opføres med saddeltag, med en minimumshældning på 30 grader.