Planens indhold

Planområdet opdeles i 2 delområde

Delområde 1 omfatter adressen Ellestedvej 5, matr. nr. 7n af Kullerup by, Ellested. Inden for området fastsætter en bebyggelsesprocent på 40 for området Inden for området kan der etableres bebyggelse til offentlige formål i form af krisecenter, og/ eller erhverv i form af kontor- og serviceerhverv, herunder kursus og undervisningslokaler. 

Delområde 2 omfatter adressen Ellestedvej 3A, matr. nr. 7æ af Kullerup by, Ellested. inden for området tillades en bebyggelsesprocent på 43. Inden for området kan der etableres boliger i form af åben-lav boligbebyggelse der kan ligeledes etableres erhverv i form af kontor- og serviceerhverv, samt en blanding af bolig og erhverv.

Lokalplanen fastsætter ligeledes at facader på boligen kun må fremstå som tegl og træ, og bebyggelse må kun males med farver indenfor jordfarveskalaen. Ligeledes fastsætter lokalplanen at ny boligbebyggelse kun må opføres med saddeltag, med en minimumshældning på 30 grader.