Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

Fredede- og naturbeskyttede områder 

Der er ikke registreret fredede eller naturbeskyttede § 3-områder indenfor planområdet. Nærmeste naturbeskyttede område er Nyborg voldgrav, der ligger ca. 130 m fra planområdet.  

Beskyttelse af sjældne dyr og planter

Ifølge Habitatdirektivet må der ikke vedtages planer eller meddeles godkendelser, der kan ødelægge yngle- og rasteområder for de arter, der fremgår af direktivets bilag IV.

Lokalplanområdet henligger i dag med hhv. asfalterede og græsklædte arealer i bymæssig bebyggelse. På den baggrund samt på baggrund af Danmarks Naturdata og Nyborg Kommunes øvrige kendskab, vurderes det, at bilag IV-arterne ikke har tilholdssted, herunder yngle- og rasteområder, i lokalplanområdet.

Nyborg Kommune vurderer, at en realisering af planen ikke vil medføre en negativ påvirkning af sjældne og truede dyr og planter.

Beskyttelseslinjer

En bræmme i den vestlige side af planområdet er omfattet af åbeskyttelseslinje i forhold til Nyborg voldgrav efter Naturbeskyttelseslovens § 16. Arealet er ubebygget i dag og vil med lokalplanen alene kunne benyttes til parkering eller friareal. Der ligger både bebyggelse og en vej imellem voldgraven og lokalplanområdet.  

Samlet set vurderes planlægningen ikke at medvirke til en negativ påvirkning af voldgraven, jf. hensynet i naturbeskytteloven. 

Internationale naturbeskyttelsesområder

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-området Centrale Storebælt og Vresen, der ligger mere end 1 km fra lokalplanområdet. Nyborg Kommune vurderer ikke, at realisering af lokalplanen vil få negative konsekvenser for Natura 2000-området på grund af afstanden til området.