Påvirkning af produktionsvirksomheder

Planområdet ligger inden for 500 meter fra flere produktionsvirksomheder.

Det ændrede plangrundlag vurderes ikke, at medføre skærpede miljøkrav til virksomhederne. Området er fuldt udbygget med boliger, plejecenter og beskyttede boliger, hvilket allerede medfører en begrænsning i produktionsvirksomhedernes udviklingsmuligheder. Den nye anvendelsesmulighed med offentlig administration skal ske på baggrund af en konkret lokalplanlægning og vil i praksis kun få et meget begrænset omfang. Det betyder, at området som helhed generelt ikke bliver mere følsomt og skærper gældende grænseværdier for støj, lugt, støv eller anden forurening.