Naturbeskyttelse

Beskyttet dige

Der er et beskyttet dige i den nordlige del af lokalplanområdet. Der ligger i skel mod det åbne land. 

Jf. Museumslovens § 29 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger.

Ændringer er ethvert jordarbejde i diget, dvs. etablering af gennemkørsler, fjernelse af digestrækninger, frapløjning eller afskrælning af diget samt fjernelse af rødder og stød fra bevoksning. Selve bevoksningen på digerne er ikke beskyttet, og kan uden dispensation skæres ned. Lige som almindelig vedligeholdelse heller kræver ikke dispensation.

Bemærk i forbindelse med eventuel nedskæring af træer, at hule træer eller træer med spættehuller ikke må fældes i perioden 1. november – 31. august jf. artsfredningsbekendtgørelsen. (BEK nr 521 af 25/03/2021). Miljøstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000 habitatområdet Kajbjerg Skov, der ligger knap 7 km øst for lokalplanområdet. Nyborg Kommune vurderer, at realisering af lokalplanen ikke vil få negative konsekvenser for Natura 2000-området på grund af afstanden til området.

Beskyttelse af sjældne dyr og planter

Ifølge Habitatdirektivet må der ikke vedtages planer eller meddeles godkendelser, der kan ødelægge yngle- og rasteområder for de arter, der fremgår af direktivets bilag IV.

Lokalplanområdet henligger i dag som græsareal og grænser op til dyrkede marker. I lokalplanområdets nordlige skel mod de dyrkede marker er et dige og et beplantningsbælte. Lokalplanen fastlægger at digets tilstand ikke må ændres. På den baggrund samt på baggrund af Danmarks Naturdata og Nyborg Kommunes øvrige kendskab, vurderes det, at bilag IV-arterne ikke har tilholdssted, herunder ikke yngle- og rasteområder, i lokalplanområdet.

Nyborg Kommune vurderer, at realisering af planen ikke vil medføre en negativ påvirkning af sjældne og truede dyr og planter.