Påvirkning af produktionsvirksomheder

Lokalplanens områder er ikke indenfor 500 meter fra en produktionsvirksomhed og vurderes i øvrigt ikke at blive påvirket af røg, støg, lugt, støv eller anden luftforurening fra en produktionsvirksomhed. Lokalplanen vil derfor ikke medføre skærpede miljøkrav til en produktionsvirksomhed.

Etablering af nye aktiviteter og ændret anvendelse af bebyggelse og områder indenfor skadesafstande (500 meter eller den konkret gældende konsekvensafstand) fra virksomheden, til f.eks. offentlige bygninger og arealer, rekreative områder, områder, som på grund af deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme, ligeledes boligområder, veje og andre transportanlæg, samt bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige foreskrifter, og bygninger og områder, som er svært evakuerbare (jf. risikobekendtgørelsen § 2), vil kræve at det i h.t. risikobekendtgørelsens bestemmelser kan eftervises at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Udnyttelse af lokalplanens muligheder, der endnu ikke er fysisk udnyttet, indenfor en afstand af ca. 500 meter til Håndværkerområdet Solholm og Erhvervsområdet Damsgårdsvej i Ullerslev og Erhvervsområde Vest i Nyborg vil kræve, at det i h.t. risikobekendtgørelsens bestemmelser kan eftervises at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Lokalplanens delområde Hf. Kaliffenlund ligger tæt på Håndværkerområdet Solholm og Erhvervsområdet Damsgårdsvej i Ullerslev. Områderne i i Kommuneplan 21 udlagt til let industri og håndværk. Lokalplanområdet er indenfor 500 meter fra flere produktionsvirksomheder. Planområdet ligger desuden inden for en i Kommuneplan 2021 udlagt konsekvenszone omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder mv. Inden for de udpegede konsekvenszoner omkring erhvervsområderne forbeholdt produktionsvirksomheder skal der ved lokalplanlægning redegøres for planens virkning på produktionsvirksomheder, herunder virksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder.

Lokalplanens delområde Hf. Kaliffenlund vurderes ikke at kunne medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomhederne, da lokalplanen regulerer eksisterende forhold og da der nord for planområdet og erhvervsområdet allerede ligger boligområdet langs Kirsebærhaven, der medfører en række begrænsninger i de nærmeste virksomheders muligheder for aktiviteter, der betyder, at det nye boligområde ikke vurderes at kunne blive en begrænsende faktor i virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. De med lokalplanen muliggjorte havehuse vil ikke kunne gives en højde på mere end 4 m, hvor 8,5 meter er gældende for det eksisterende boligområde, hvorfor der heller ikke vurderes at kunne ske en påvirkning ved røg, støv eller anden luftforurening.

Lokalplanens delområde Hf. Ravnekær ligger ved et af Nyborgs store erhvervsområde, Erhvervsområde Vest. Erhvervsområdet er planlagt til mere miljøtunge virksomheder. Området er planlagt ud fra et zoningsprincip, hvor de mest miljøbelastende virksomheder placeres centralt i området, længst fra omgivende boligområder. Lokalplanområdet er indenfor 500 meter fra flere produktionsvirksomheder. Planområdet ligger desuden inden for en i Kommuneplan 2021 udlagt konsekvenszone omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder mv. Inden for de udpegede konsekvenszoner omkring erhvervsområderne forbeholdt produktionsvirksomheder skal der ved lokalplanlægning redegøres for planens virkning på produktionsvirksomheder, herunder virksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder.

Lokalplanens delområde Hf. Ravnekær vurderes ikke at kunne medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomhederne, da lokalplanen regulerer eksisterende forhold og der mellem planområdet og erhvervsområdet allerede ligger boligområdet langs Ravnekærlund, der medfører en række begrænsninger i de nærmeste virksomheders muligheder for aktiviteter, der betyder, at det nye boligområde ikke vurderes at kunne blive en begrænsende faktor i virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. De med lokalplanen muliggjorte havehuse vil ikke kunne gives en højde på mere end 4 m, hvor 8,5 meter er gældende for det eksisterende boligområde, hvorfor der heller ikke vurderes at kunne ske en påvirkning ved røg, støv eller anden luftforurening.