Naturbeskyttelsesloven

Lokalplanområdet er delvis omfattet af 300 meter skovbeskyttelseslinje (§17), og det forudsættes, at der meddeles dispensation fra denne i forbindelse med placering af ny bebyggelse, campingvogne og lignende. Nyborg Kommune har dispensationskompetencen.

Lokalplanområdet er omfattet af 100 meter beskyttelseslinjer omkring to fredede fortidsminder (§18): Ørbæk Kilden og en bro over Ørbæk Å. Det forudsættes, at der meddeles dispensation fra denne hvis der skal ske ændringer i tilstanden inden for beskyttelseslinjen. Nyborg Kommune har dispensationskompetencen.

Lokalplanområdet er omfattet af 300 meter beskyttelseslinje omkring Ørbæk Kirke (§19). Der må ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Nyborg Kommune har dispensationskompetencen.

Se oversigtskort under Påvirkning af produktionsvirksomheder under Forhold til anden planlægning.​