Støjforhold

Lokalplanen udlægger ikke nye områder til støjfølsom anvendelse. Lokalplanens supplerende anvendelsesmuligheder med offentlig administration skærper ikke gældende støjgrænser i forhold til området, der fortsat er udlagt til boligformål.    

Trafikstøj 

Området vurderes ikke, at være påvirket af trafikstøj, der overstiger miljøstyrelsens grænseværdier. Det ville kræve en trafikbelastning på omgivende veje på niveau med hovedvejen gennem Ørbæk, hvilket eksisterende trafiktællinger ikke antyder. De udvidede anvendelsesmuligheder med den aktuelle planlægning vurderes ligeledes ikke at medføre en væsentlig øget trafikstøj for omgivelserne.