Landsplanlægning og nationale interesser

Planen berører ikke planlægning af national interesse. 

Der er ikke konstateret beskyttet natur inden for lokalplanområdet. 

Lokalplanområdet ligger 660 meter fra det nærmeste Natura2000 habitatområde Centrale Storebælt og Vresen. Lokalplanen må ikke påvirke udpegningsgrundlaget, som for habitatsområdet Storebælt og Vresen er marsvin og rev.

Da lokalplanen ikke omfatter arealer, der er omfattet af Natura 2000 området, og i øvrigt ikke vurderes at medføre en påvirkning af udpegningsgrundlaget, vurderes lokalplanen ikke at påvirke habitatsområdet Storebælt og Vresen.