Grundvand

Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Planlægningen for boligformål inden for området vurderes ikke at have en negativ indvirkning på drikkevandsinteresserne.