Kommuneplanen

Mål og retningslinjer

Området ved Nyborg Station er et vigtigt centralt placeret byudviklingsområde. Området er strategisk vigtigt i bestræbelserne på at binde Nyborg Station sammen med den gamle by. Siden opførelsen af den nye station ifm. etableringen af Storebæltsforbindelsen har området henligget uudnyttet.

Dette formål er afspejlet i Kommuneplan 2017’s retningslinjer for bymidten og havnen i Nyborg, hvor følgende fremgår vedr. planområdet:

Mål: Området mellem Nyborg Station og bykernen skal planlægges, så de mange interesser i området tilgodeses, og byen bindes bedre sammen.

Retningslinje: I samarbejde med alle berørte parter skal der udarbejdes en helhedsplan for området ved Nyborg Station og de omkringliggende arealer, der har fokus på en optimering af den trafikale afvikling, parkering, trafiksikkerhed, æstetiske og grønne løsninger og sammenhæng med kulturarvssatsningen.

Denne lokalplan er baseret på udkast til helhedsplan for stationsområdet. Lokalplanen er tilpasset helhedsplanens principper for indretningen af området og understøtter helhedsplanen mål om at binde station og bykerne sammen, samtidig med ovennævnte plantemaer løftes.

Retningslinje: Sundhed, bæredygtighed og klimatilpasning skal fremmes og indtænkes i alle planløsninger, fx. ved indretning af offentlige friarealer, aktivitetspladser, anlæg af stier, orientering og udformning af bebyggelse, energibesparende foranstaltninger, handicapvenlige løsninger, reduktion af støj mv.

Med lokalplanen sikres en balanceret udbygning af et centralt byudviklingsområde med god adgang til såvel grønne områder som lokale, regionale og nationale transportsystemer. Bebyggelsen er udformet med fokus på en beliggenhed i gode og attraktive grønne omgivelser med god adgang til skole, indkøb og rekreation. Gennem planlægningen sikres boligerne mod støjpåvirkning fra jernbanen.

Hovedstruktur

Følgende generelle rammer i Kommuneplan 2017 har relevans for lokalplanen og er indarbejdet medmindre andet er angivet.

  • Støj: Støjfølsom bebyggelse skal placeres således, at støjbelastningen fra eksisterende eller planlagt jernbanetrafik ikke overstiger Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier for støj. Se afsnittet støj længere nede.
  • Parkering: Der skal etableres min. 1½ p-pl. pr. bolig for etageboligebebyggelse og tilsvarende for tæt-lav boliger. Af sidstnævnte skal 1 placeres ved boligen.
  • Tage med glans: Tage ikke må beklædes med reflekterende materialer med en glansværdi over 10.
  • Friarealer: Ved nye bebyggelser skal der udlægges fri- og opholdsarealer af en passende størrelse afhængigt af bebyggelsernes anvendelse, omfang, karakter og beliggenhed. Ved etablering af etageboliger skal der anlægges fælles friarealer svarende til 110 m2 pr. bolig. I nye boligområder med mere end 50 boliger skal der derudover bidrages til større sammenhængende natur- og parkområder i det pågældende bysamfund.
  • Spildevand: Al ny bebyggelse skal separatkloakeres, og inden for de ældre byområder skal der som minimum være forberedt til separat tilslutning. Det skal sikres, at så meget regnvand som muligt nedsives direkte i jorden, hvor jordbundsforholdene tillader dette. De befæstede arealer skal begrænses, så der sker en naturlig nedsivning. Regnvand fra tag og befæstede arealer skal nedsives via faskiner, for at undgå belastning af kloaksystemet.
  • Tilgængelighed: Veje, stier og opholdsarealer skal af hensyn til handicappede brugere så vidt muligt udformes efter anvisningerne i DS-håndbogen "Udearealer for alle".
  • Solceller: Generelt gælder, at solceller og solfangere skal ligge plant med og følge tagfladens hældning. Anlæggene må ikke have reflekterende dele eller overflader, der kan medføre blændende reflekser i forhold til naboer og trafik.
  • Klimatilpasning: Ved opførelse af nyt byggeri indenfor kystplanlægningslinjen skal fastsættelse af krav til sokkelkote ske, så der tages højde for risiko for oversvømmelse. Ved terrænregulering indenfor risikoområdet for skybrud og stormflod og på arealer indenfor kystplanlægningslinjen skal det sikres, at overfladisk afstrømning ved ekstreme regnhændelser kan ske uhindret i retning mod nærmeste recipient og eller blå/grønne struktur. Alternativt skal ubebyggede arealer indrettes, så de kan opmagasinere overskydende regnvand, der ikke kan afledes via de ordinære afledningskanaler.

Kommuneplanrammer

Lokalplanen dækker områder, der er omfattet af ramme 1.B.19 og 1.R.12 i Kommuneplan 2017. Ramme 1.B.19 udlægger områderne langs Banegårdsalléen til etageboligbebyggelse: Max. 9000 etagemeter i form af punkthuse i max. 3 etager og med en højde på max. 12,5 m. Ramme 1.R.12 udlægger området syd for ramme 1.B.19 til et større rekreativt område, byparken i Svanedammen. Det fremgår af rammen, at der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets drift og funktion f.eks. musikpavillon, naturskole eller lign., og at stiforbindelser skal opretholdes.

Figur: Rammeområder i Kommuneplan 2017 sammenholdt med lokalplanområdet.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder for området. Lokalplanen strider både mod rammeområdernes afgrænsning ift. den tilladte anvendelse og ramme 1.B.19’s bestemmelser om byggeri.

Der er derfor sideløbende med denne lokalplan fremlagt et forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til offentlig høring.

Tillægget ændrer ramme 1.B.19 og 1.R.12 mht. rammeområdernes afgrænsning således, at de stemmer overens med delområderne i lokalplanen. Det betyder bl.a., at boligrammen afgrænses på den østlige side af Banegårdsalléen. Derved inddrages en mindre del af byparken (1.R.12) til boligformål. Til gengæld inddrages hele den nordlige side af Banegårdsalléen, før omfattet af ramme 1.B.19, til rekreative formål. Der er altså tale om en ombytning af arealer inden for planområdet. Derved skabes et samlet og mere attraktivt boligområde samtidig med, at der skabes et attraktivt grønt forløb mellem Nyborg Station og Lille Svanedam ved Nyborgs voldgrav.

Med tillægget ændres også bestemmelserne i 1.B.19. Udbygningsrammen på 9.000 m2 fastholdes, men der bliver mulighed for at bygge i op til 4 etager og 16 meters højde efter klimasikring, svarende til ca. +0,5 m i det nuværende terrænniveau (dvs. sikring op til kote +2,5m DVR90). Rammen fastsætter at bebyggelsen skal etableres som en brudt karrébebyggelse, der lægger sig nærmere op af den klassiske bystruktur i Nyborg. Etagemeterne skal konentreres langs Banegårdsalléen og mod stationen sådan, at bebyggelsen trappes ned mod parkområdet mod øst. Derved skabes en bymæssig sammenhæng mellem station og by samtidig med at der skabes boliger med gode opholds- og friarealer mod parkområdet.

Da området er i risiko for oversvømmelse stilles krav om klimasikring op til kote +2,5m DVR90. Der stilles endvidere krav om, at der laves stiforbindelser igennem området, der forbinder parkområdet mod øst med Banegårdsalléen.

Med rammen gives mulighed for en blanding af etage- og tæt-lav boliger, og at der kan etableres serviceerhverv i stueetagen, dog max. 250 m2.

Der stilles krav om, at boliger og opholdsarealer sikres mod støj fra vej- og jernbanetrafik, og at fri- og opholdsarealer endvidere skal indrettes passende ift. områdets bebyggelse.

For rammeområderne til rekreative formål gives der udelukkende mulighed for bebyggelse af mindre omfang, og kun bebyggelse der understøtter områdets anvendelse som park. Der fastsættes bestemmelser om stiføringer, bl.a. mellem Banegårdsalléen og Birkhovedskolen og fra stationen til bykernen i ramme 1.R.25. For ramme 1.R.25 fastsættes det endvidere, at en del af området skal indrettes til gavn for biodiversiteten og områdets funktion som en økologisk forinbdelse.

Figur: Ændrede rammeområder med kommuneplantillægget. 1.B.19 udvides ind i rammeområde 1.R.12. Et nyt rammeområde (1.R.25) til rekreative formål planlægges på den nordlige side af Banegårdsalléen, hvor 1.B.19 begrænses tilsvarende.