Grundvand

Planområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området ligger desuden inden for det grundvandsdannende opland til Hjulby Bro Vandværk. Det betyder, at der i planen stilles særlige krav til håndtering af overfladevand, så f.eks. vand fra vejarealer ledes til kloak og ikke nedsives. Generelt er nedsivning ønskeligt i området for at sikre fortsat grundvandsdannelse på arealet. Da der er tale om et mindre areal vil nedsættelsen af grundvandsdannelsen dog være uvæsentlig, så hensynet om at modvirke nedsivning af miljøfremmede stoffer til grundvandet vejer tungere end selve grundvandsdannelsen fra arealet. Det betyder, at det kun vil være på de dele af arealet, hvor nedsivning ikke vurderes at udgøre en risiko for grundvandet, at der skal nedsives.