Lokalplanområdet

Planområdet er et mindre areal til afgræsning på kanten af Nyborg by. Området er omgivet af bymæssig bebyggelse i form af boligområderne ved Mosebakken og Pilsgårdvænget. Mod nord er området afgrænset af indfaldsvejen Fynsvej og mod vest af Langelandsvej, der vejbetjener en del af et erhvervsområde. Planområdet består af matr. nr. 64 af Vindinge by, Vindinge med et registreret areal på 9.755 m2.

Figur 2: Planområdet set fra luften. Planområdet er et markareal lige syd for Fynsvej. Området ligger op af et eksisterende boligområde ved Mosevej, Mosebakken og Pilsgårdvænget. Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Arealet er en del af en tidligere landbrugsejendom, men ligger i byzone. Arealet fremstår som en grøn plet i kanten af byen. Fra Fynsvej anes græsarealet bag et beplantningsbælte. Flere boliger på Mosebakken, Mosevej og Pilsgårdvænget har udsigt over arealet. Mange af disse boliger ligger hævet over arealet og fremstår markante set fra Fynsvej.

Nordvest for planområdet, på den modsatte side af Fynsvej, ligger Pilsmosen, der er registreret som beskyttet natur. Nord for Pilsmosen ligger landsbrugsarealer der i kommuneplanen er planlagt til byudvikling. Planområdet ligger få hundrede meter fra Nyborgs største erhvervsområde, erhvervsområde vest med plads til miljøtunge virksomheder.

Figur 3: Planområdet set fra Fynsvej/Langelandsvej. I baggrunden ses boligerne ved Mosebakken og Pilsgårdvænget.

Figur 4: Eksisterende boliger, Mosevej 2A-2F, umiddelbart sydøst for planområdet. Rækkehusboligerne er i ét plan og fremstår i røde murstensfacader og tage i røde tagsten. 

Områdets historie

Planområdet har siden 1960'erne ligget på kanten af Nyborg by. Historisk har planområdet været en del af Pilsmosen, der i dag er begrænset til et område nord for Fynsvej. Indtil Fynsvej blev anlagt i 1980'erne havde Pilsmosen en større udstrækning og dækkede bl.a. en del af planområdet. Med Fynsvejs anlæggelse blev arealet opfyldt og drænet og siden har arealet fremstået som det gør i dag. 

Allerede fra 1950'erne begyndte de tilstødende arealer at blive udstykket til boliger, det der i dag er Mosebakken. Navnet henviser til, at boligerne blev bygget på en forhøjning lige op af Pilsmosen. I første halvdel af det 20. århundrede var der begyndt at vokse boligbebyggelse frem langs Bøjdenvej. En bebyggelse, der først i 19060'erne og 1970'erne voksede sammen med boligkvarteret syd for Nyborg Fængsel, i dag kendt som Pilshuse. 

I 1960'erne er erhvervsområde vest også begyndt, at blive udbygget, og i 1970'erne kommer også boligområdet ved Pilgårdvænget til. I 1980'erne er arealet således omgivet af bymæssig bebyggelse mod vest, syd og øst og den store indfaldsvej Fynsvej mod nord, men ligger fortsat som et mindre afgræsningsareal, som det har været siden.

Figur 5: På dette luftfoto fra 1954 er lokalplanområdets afgrænsning indtegning sammen med omridset af veje i 2020. Det ses af luftfotoet, at det, der i dag er en mindre eng i udkanten af Nyborg by, i 1954 var del af Pilsmosen, og at byen endnu ikke er nået helt herud.