Klimatilpasning

I kommuneplanen fastsættes generelle rammer for klimatilpasning i Nyborg Kommune.

Her fremgår det, at der skal tages forskellige forbehold ved planlægning inden for ”kystplanlægningslinjen”, som den fremgår af tillægget. Denne linje omfatter alle områder, der forventes at blive oversvømmet ved en 100 års hændelse i 2100, svarende til en vandstandsstigning på 3 meter ift. normalvandstand i 2012. Lokalplanområdet indgår delvist i dette område.

Særlige forbehold kan være forbud mod byudvikling eller krav til sokkelhøjden. Der skal, jf. rammen, foretages en konkret vurdering i forbindelse med lokalplanlægningen for sommerhusområder, der bl.a. skal tage højde for risikoen for oversvømmelse i området, det potentielle værditab samt bebyggelsens levetid.

På baggrund af en vurdering af sommerhusområdet ved Drejet (nord) karakter, hvad angår sommerboligernes værdi og levetid, fastsættes i denne lokalplan et krav om minimums sokkelkoter, der sikrer området ved en 100 års hændelse i 2050, jf. Nyborg Kommunes Klimatilpasningsplan. Konkret betyder det, at der ikke må etableres bebyggelse til beboelse med en sokkelkote under 2,4 meter over DVR90.

På Kortbilag 4 fremgår det, at en 100 års hændelse i 2050 med en havvandsstigning på 2,4 meter over DVR90 kun vil oversvømme enkelte parceller og kun indenfor strandbeskyttelseslinjen, hvor der som udgangspunkt ikke må foretages tilstandsændringer. Da der muligvis vil kunne opnås dispensation til byggeri indenfor strandbeskyttelseslinjen fastsætter denne lokalplan bestemmelser for klimatilpasning på de omfattede parceller. Nybygninger på disse parceller skal derfor ske i den fastsatte sokkelkote.