Planlægning i kystnærhedszonen

Lokalplanområdet ligger mere end 6 km fra kysten og er derfor ikke omfattet af kystnærhedszonen.