Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

§ 3 og åbeskyttelseslinje
Inden for lokalplanområdet ligger et område beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 i form af et moseområde, som ligger i tilknytning til Ladegård Å mod nord og øst. Endvidere forløber der tværs gennem lokalplanområdet - fra syd til nord - en åbeskytteleslinje på 150 meter omkring åen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16.

Lokalplanen muliggør ikke bebyggelse inden for de beskyttede områder, der med lokalplanen udlægges til natur og grønne friarealer, og bebyggelsen placeres med i passende afstand hertil. Lokalplanen respekterer udpegningerne og vurderes ikke at få negativ indvirkning på disse. 

Habitatbekendtgørelsen
Nærmest Natura 2000-område er nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen; bestående af habitatområde nr. 100 og fuglebeskyttelsesområderne F73 og F98, som er beliggende ca. 3,1 km øst for lokalplanområdet. Det vurderes, at planen ikke vil påvirke Natura-2000 området på baggrund af afstanden.

Skovbyggelinje
Vest for lokalplanområdet er der registreret fredskovsareal, og dele af lokalplanområdet er derfor omfattet af skovbyggelinje på 300 meter. I medfør af naturbeskyttelseslovens § 17 må der ikke opføres bygninger og lignende inden for skovbyggelinjen. 

I forbindelse med lokalplanen vil Nyborg Kommune søge om ophævelse af skovbyggelinje med reduktion, hvilket kræver Miljøstyrelsens tilladelse. 

Det vurderes, at realiseringen af lokalplanen ikke vil hindre indblik til skoven væsentligt, og at skovens værdi og kvaliteter bevares og respekteres. Lokalplanen stiller desuden krav om, at boligområdet indpasses i landskabet og fremstår grønt og i samspil med de omkringliggende naturmæssige værdier.