Kommuneplanen

Mål og hovedstruktur

Kommuneplan 2021 fastlægger en række mål der er styrende for kommunens planlægning, herunder planlægningen af nye boliger og boligområder. Følgende mål der fremgår under hhv. 'Samlet udviklingsplan for Nyborg', og 'Boligområder i Nyborg', vurderes at være relevant for boligområdet ved Bøjdenvej og Fynsvej.

 • Nyborg skal være et godt og trygt sted at bo, og der skal tilbydes spændende og varierede bomuligheder i områder af høj kvalitet, tæt på natur, vand og rekreative områder.
 • Byudviklingen i Nyborg skal ske med hensyntagen til de store natur og miljøinteresser, der kendetegner randzonen omkring byen, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.
 • Den grønne struktur i udviklingsplanen skal være det styrende element i detailplanlægningen.
 • Det fremtidige boligbyggeri i Nyborg by skal opføres som en kombination af åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse, så der sikres et varieret boligudbud, der kan tilfredsstille den til en hver tid værende efterspørgsel.
 • Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag med udgangspunkt i FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Det betyder, at der skal tages vidtstrakte hensyn til natur og miljø, klimatilpasning, hensigtsmæssige infrastrukturelle løsninger, energibesparende løsninger, sundhedsfremmende tiltag samt løsninger til beskyttelse af grundvandet.
 • Det er Byrådets mål, at boligområderne er unikke og udtrykker høj arkitektonisk kvalitet, der udnytter de landskabelige muligheder.
 • I forbindelse med detailplanlægning skal der være mulighed for at indtænke alternative bebyggelsesformer og -tætheder, der begrænser arealforbruget og kan imødekomme efterspørgslen på nye boligtyper.

Kommuneplanens målsætninger understøttes af denne lokalplan på følgende måder:

 • Der udlægges boligområder til tæt-lav boliger (rækkehuse) i eksisterende byzone, og uden for den grønne struktur.
 • Der fastsættes bestemmelser for bygningers udformning og arkitektur, der sikrer integration i det eksisterende byområde.
 • Der fastsættes bestemmelser til sikring af grundvandsressourcen.
 • Det sikres, at der indarbejdes attraktive grønne friarealer til boligerne.
 • Det sikres, at der tages højde for fremtidige ekstremregn situationer.

Retningslinjer

Kommuneplan 2021 fastlægger en række generelle rammebestemmelser, der er styrende for kommunens planlægning for nye boliger og boligområder. Det gøres bl.a. gennem:

 • Grundstørrelser: Grunde ikke må udstykkes med en grundstørrelse under 700 m2 for åben-lav og 250 m2 for tæt-lav bebyggelse. Bemærk at lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.B.48 og 1.B.33. 1.B.48 fastsætter en minimumsudstykning på 200m2. For 1.B.33 gælder den generelle grundstørrelse for tæt-lav bebyggelse til 250m2. Se nedenstående afsnit 'Kommuneplanrammer'.
 • Tag med glans: Tage ikke må beklædes med reflekterende materialer med en glansværdi over 10.
 • Parkering: For tæt-lav boliger gælder som udgangspunkt et krav om 1½ p-pl. pr. bolig (1 ved boligen; den ½ kan anlægges på fælles p-plads).
 • Handicapparkering: Ved anlæg af parkeringspladser skal der iht. Nyborg Kommunes generelle krav til handicappladser, etableres handicappladser som følge:
  Parkeringsanlæggets størrelse Handicappladser til alm. biler 3,5 x 5,0 m Handicappladser til kassebiler 4,5 x 8,0 m
  1-9   1
  10-25 1 1
  26-50 1 2
  51-75 2 2
 • Støj: Støjfølsom bebyggelse skal placeres således, at støjbelastninger fra eksisterende eller planlagte veje ikke overstiger nedenstående grænseværdier. De fastsatte vejledende støjgrænseværdier i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007, skal følges videst muligt.
 • Fri- og opholdsarealer: Ved nye bebyggelser skal der udlægges fri- og opholdsarealer af en passende størrelse afhængigt af bebyggelsernes anvendelse, omfang, karakter og beliggenhed. Fælles opholdsarealer skal etableres på terræn. Hævede gårdarealer, terrasser og altaner kan ikke medregnes som fælles fri- og opholdsarealer. Ved etablering af mere end 4 tæt-lave og 8 åben-lave boliger skal der anlægges fælles friarealer svarende til min. 100 m (tæt-lav) 50 m (åben-lav) pr. bolig.
 • Produktionsvirksomheder: Inden for de udpegede konsekvenszoner omkring erhvervsområderne forbeholdt produktionsvirksomheder mv. skal der ved lokalplanlægning redegøres for planens virkning på produktionsvirksomheder, herunder virksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder. Der kan ikke lokalplanlægges for anvendelser, som vil medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomhederne i det udpegede erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder mv. medmindre der i planlægningen stilles som forudsætning for ibrugtagning, at der er etableret afhjælpende foranstaltninger, der afværger denne påvirkning.
 • Grundvand: Virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet, kan kun lokaliseres i OSD eller indvindingsoplande, såfremt der foretages følgende særlige foranstaltninger:
  • Veje, parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning til kloak (spildevandssystem). Alternativt kan vandet opsamles og afledes til særskilt afløbs-/regnvandssystem med forudgående dokumenteret rensning.
  • Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel.
  • Områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af opbevaringsenhederne i området.
  • Alt håndtering af væsker samt farligt affald skal ske på befæstet areal. Eventuelt spild skal straks opsamles.
  • Såfremt det er foreneligt med sikring mod forureningsrisiko, kan det for områder, hvor grundvandsressourcen er begrænset, være nødvendigt at minimere befæstelsesgraden f.eks. ved anvendelse af permeable belægninger.

Kommuneplanrammer

I Kommuneplan 21 er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde 1.B.48 og 1.B.33. Område 1.B.48 er udlagt til boligområde. Området har zonestatus som byzone og bibeholder med denne lokalplan sin status som byzone. For rammeområdet er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 40, et max. antal etager på 2, en max. bygningshøjde på 8.5 m og en miminumsudstykning på 200 m2.

Rammeområdet fastsætter endvidere, at:

 • Bebyggelsen skal tilpasses det omkringliggende boligområde i udformning og arkitektur.
 • Der udlægges et fælles fri- og opholdsareal af en passende størrelse ift. antallet af boliger og boligernes type. Der skal inden for det fælles friareal etableres et aktivitets- eller opholdsområde, f.eks. i form af en legeplads, en fælles bål- eller grillplads, en motionsplads og lignende.
 • Grundvandsinteresserne i området skal sikres gennem lokalplanlægningen. Boligområdet skal sikres mod støj fra trafikken på Fynsvej og Langelandsvej. Området skal sikres mod en 100 års nedbørshændelse.
 • Der skal etableres stiforbindelse til Langelandsvej, Fynsvej og Mosebakken.

Rammeområdet skal specifikt anvendes til tæt-lav boligbebyggelse

Rammeområde 1.B.33 er udlagt til boligområde. Området har zonestatus som byzone og bibeholder med denne lokalplan sin status som byzone. For rammeområdet er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 25 for åben-lav og 35 for tæt-lav, et max. antal etager på 1 og en max. bygningshøjde på 8.5 m.

Rammeområdet skal specifikt anvendes til tæt-lav boligbebyggelse

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for de to områder. Således sikres der en grundstørrelse på 250 m2 ved at supplere udstykningerne med en andel i det fælles fri- og opholdsareal, der udlægges til minimum 300 m2, samt en adgang til en andel af parkeringsarealet svarende til ca. 15 m2 (1,5 p-plads pr. bolig). Dette giver et samlet brugsareal på ca. 250 mpr. bolig ved udbygningen med 20 boliger. I samtale med bygherrer, er bebyggelsesprocenten sat til 30 og max. etager til 1. 

Figur 11 viser gældende rammeområder i Kommuneplan 2021, farvekodet efter planlagt anvendelse og lokalplanens afgrænsning.