Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg Byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan på baggrund af et ønske om, at sikre at Hovedgaden i Ørbæk også i fremtiden er et præsentabelt "udstillingsvindue" for Ørbæk by samtidig med, at der gives tidssvarende muligheder for liv og byggeri på Hovedgaden.

Lokalplanen for Hovedgaden skal sikre, at kvaliteterne og ”sjælen” på Ørbæks Hovedgade bevares, samtidig med at der åbnes mulighed for tidssvarende anvendelse og ombygninger i området. Lokalplanen tager afsæt i Helhedsplan for Ørbæk, som udpeger en række anlægsprojekter mellem Hovedgaden, Ørbæk å og området ved Ørbæk Midtpunkt. Helhedsplanen foreslår også en forskønnelse af bebyggelsen og arealerne langs Hovedgaden.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der lavet en omfattende analyse og registrering af kvaliteter og potentialer på Hovedgaden i samarbejde med arkitektvirksomheden Planværkstedet. Som en del af arbejdet er der udarbejdet en lille film med en ”byvandring” på Hovedgaden som oplæg til indkaldelse af ideer og forslag til lokalplanen. Alt dette danner baggrund for planens indhold.

Formål

Lokalplanens formål er først og fremmest at sikre bevaring af de bebyggelsesmæssige hovedstrukturer langs Hovedgaden i Ørbæk ved at sætte fælles bestemmelser for tag- og facadeudformning, materialer og bebyggelsens placering langs vejen. Ørbæks Hovedgade har i dag en sammensat karakter, hvor især de centrale dele af hovedgadeforløbet er flankeret af større bymæssig bebyggelse, der engang har huset butikker i stuetagen. Det gør nogle bygninger stadig, mens andre er ombygget til boliger. Planen skal sikre, at denne bymæssige karakter bevares, at samtidig anvise nogle retningslinjer for, hvordan stueetager ombygges til boligformål uden de arkitektoniske kvaliteter ved bygningerne tabes.

Den nuværende lokalplan giver ikke mulighed for at lave bygninger i stil med de eksisterende langs Hovedgaden. Planen skal derfor sætte nogle moderne rammer for nybyggeri og ombygninger, så Hovedgaden også i fremtiden kan udvikles.

Planen skal derudover sikre plads til mindre byrum langs Hovedgaden i forbindelse med fremtidige byggerier. Helhedsplan for Ørbæk opstiller en vision for Hovedgaden, der i højere grad fremviser Ørbæks kvaliteter, som en by tæt på naturen med et levende foreningsliv. Derfor skal det grønne og byens mødesteder hives frem på Hovedgaden. Én måde til at opnå dette er ved at gøre plads til mindre byrum, hvor beplantning er i fokus. På grund af trafikken på Hovedgaden vil det ikke være attraktivt at opholde sig langs gaden i længere tid, men byrummene kan være med til at understøtte de hurtige snakke, når bekendte mødes foran Netto, SuperBrugsen eller pizzariaet.