Bestemmelser

I henhold til § 15 i lov om planlægning (lovbek. nr. 1157 af 01/07/2020) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet.

1.1 Det er lokalplanens formål:

at fastholde anvendelse af områderne til kolonihaveformål,

at fastholde kolonihaveområderne som rekreative områder med mindre kolonihavehuse og med plads til
dyrkning af grøntsager, ophold og rekreativitet,

at fastholde kolonihaveforeningernes særlige grønne udtryk, hvor stier og hække mellem havelodder bevares.

2.1 Lokalplanen afgrænses i delområder som vist på kortbilag 1-9 og omfatter følgende matr. nr. og vejlitra samt alle parceller, der udstykkes herfra.

Hf. Helgetoften, matr. nr. 909a, Nyborg Bygrunde

Hf. Grejsdalen, matr. nr. 418a, Nyborg Bygrunde

Hf. Carlsminde, matr. nr. 863a Nyborg Bygrunde

Hf. Samvirke, matr. nr. 2au og 2h, Nyborg Markjorder

Hf. Vesterled matr. nr. 906, 418a og 925, Nyborg Bygrunde

Hf. Elefanthøjen, matr. nr. 1ayx, Nyborg Markjorder

Hf. Ravnekær, matr. nr. 17a, Vindinge By, Vindinge

Hf. Skovly, matr. nr. 1ba, Nyborg Markjorder

Hf. Kaliffenlund, matr. nr. 68a og 69a, Ullerslev By, Ullerslev

2.2 Lokalplanområderne Hf. Carlsminde, Hf. Helgetoften, Hf. Grejsdalen, Hf. Samvirke, Hf. Elefanthøjen og Hf. Ravnekær forbliver i byzone.

2.3 Hf. Kaliffenlund ligger i landzone.

2.4 Hf. Vesterled og Hf. Skovly overføres til byzone ved lokalplanen.

3.1 Lokalplanområdet opdeles i ni delområder, som vist på Kortbilag 1-9.

3.2 Alle arealer inden for lokalplanområdet må kun anvendes til kolonihaver og dertil hørende stier, veje og
fællesanlæg.

3.3 Det er ikke tilladt at bruge et kolonihavehus som helårsbeboelse. Der tillades overnatning i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september. Alle kolonihavehus-brugere skal have en lovlig helårsbolig, hvor de skal have deres hovedophold og dermed opholde sig mere end 6 måneder om året.

4.1 Områderne må ikke yderligere udstykkes.

Veje og trafik

5.1 Vejadgang til lokalplanens delområder skal ske fra veje, som vist på Kortbilag 1-9.

Stier

5.2 Stiadgang til lokalplanens delområder skal ske som vist på Kortbilag 1-9. 
5.3 Der må ikke ske oplag af byggeaffald, haveaffald, renovation eller lignende i haveforeningens område, herunder på stier, havegange eller på havelodder.

Brandveje og tilgang for redningstjenesten må ikke spærres.

6.1 Bilparkering må kun ske på områdernes p-arealer, som vist på bilag 1-9. Der kan i Hf. Kaliffenlund og Hf. Elefanthøjen ligeledes parkeres ved de enkelte havelodder.

7.1 Der må ikke etableres vej- eller stibelysning i lokalplanens delområder.

Nyborg Kommune ønsker ikke at etablere vej- eller stibelysning i haveforeningerne, da haveforeningerne ikke må udvikle sig til egentlige boligområder med færdsel om natten men skal bibeholde deres karakter som rekreative områder med ophold og aktiviteter fortrinsvis i sommerhalvåret og i de lyse timer. 

Figur 1: Typer af bebyggelse på havehusenes grunde.

8.1 Det bebyggede areal på det enkelte havelod må maksimalt udgøre 15 % af haveloddens areal dog maksimalt 50 m2. Det bebyggede areal omfatter et kolonihavehus, overdækket terrasse og skur (se figur 1). Kolonihavehus og overdækket terrasse må kun være sammenbygget. Bebyggelsens areal udregnes efter væggenes udvendige mål. Tagudhæng må max. være 50 cm. 

8.2 Kolonihavehus, overdækket terrasse samt sammenbygget skur skal placeres på grundens bageste tredjedel, set fra havestien (se figur 2). Der kan dog dispenseres for haver med en speciel beliggenhed eller udformning.

8.3 Kolonihavehus, overdækket terrasse samt sammenbygget skur skal placeres med mindst 2,5 m fra haveloddens afgrænsning (se figur 2). 

8.4 Et skur, der er fritliggende, skal placeres mindst 1 m fra haveloddens afgrænsning (se figur 2). 

 

Figur 2: Placering af hus, skur og drivhus på havehusets grund. Det bebyggede areal omfatter et kolonihavehus, overdækket terrasse og skur.

8.5 Kolonihavehuset må maksimalt opføres i én etage og med en maksimal højde på 4 m. Højde på skur og fritliggende bygninger/drivhuse må ikke overstige 2,5 m. Se §9.5 for spir og tårne.

8.6 Tagudhæng udover 50 cm tæller med i det bebyggede areal.

8.7 Huset måles til ydervæggens afgrænsning. Overdækkede terrasser måles til udhængets afslutning.

Figur 3: Maksimal højde på havehuse, skure og drivhuse.

8.8 Udover det maksimalt bebyggede areal (et kolonihavehus, overdækket terrasse og skur) kan der på havelodden opsættes ét drivhus. (se figur 2).

8.9 Drivhus skal placeres mindst 1 m fra haveloddens afgræsning. (se figur 2).

8.10 Et drivhus må ikke være højere end 2,5 m og må maksimalt være 10 m2. Et drivhus kan etableres fritliggende eller sammenbygges med kolonihavehuset. Hvis drivhus er sammenbygget med huset og der er direkte adgang mellem hus og drivhus tæller drivhus med i det samlede bebyggede areal.

​Haveforeningernes områder fremstår i dag nogle steder med bebyggelse og anlæg, der ikke overholder de ordensreglementer, der gælder for kolonihaver i Nyborg Kommune, og som er bestemt i Nyborg Kommunes kolonihavereglement. Kolonihaver er omfattet af Lov om Kolonihaver (Kolonihaveloven) og Planloven.

Områderne er flere steder overbebygget, og huse har en højde, størrelse og udformning, der ikke tjener området rekreative formål godt og kan være til gene for naboer og områdets brugere.

Bestemmelserne for bebyggelsen i denne lokalplan følger de enkelte kolonihavers regler og vedtægter.

9.1 Huse må kun fremstå i malede træplanker eller træplader og der tillades ikke materialer som plast, aluminium eller jern/stål. Der tillades ikke neon og fluorescerende farver til bemaling af huse og konstruktioner.

9.2 Taget skal udføres med kip (rejsning) og må højst have en hældningsvinkel på 30°, dog mindst 15°.

9.3 Tagflader må kun udføres i tagpap, eternit, trapezplader, tagsten eller grønne tage og må ikke udføres i reflekterende materialer med glansfaktor over 10.

9.4 Der må ikke etableres stråtag.

9.5 Spir og tårne må maksimalt være 1,5 m høje over tagryg (udover bygningshøjden på max. 4 m.) og 0,5m2 i grundareal. Spir og tårne må kun etableres i tagkonstruktionen på kolonihavehuset.

9.6 Antenner må ikke være længere end 30 cm.

9.7 Paraboler må kun opsættes på kolonihavehuset og må maksimalt have en diameter på 50 cm.

9.8 Anlæg til indvinding af sol eller vind skal anbringes udvendigt på bygningen og tilpasses tagfladen eller bygningens øvrige ydervægge. Solenergianlæg på tage med hældning skal etableres plant på tagfladen og integreres i bygningens arkitektur. 

10.1 Alléer af træer markeret på bilag 8 (Haveforeningen Skovly) må ikke fældes beskæres eller på anden måde ændres uden Byrådets tilladelse.

11.1 Ved nedrivning af bebyggelse og anlæg skal Nyborg Kommune orienteres.

12.1 Større træer og beplantning skal så vidt muligt bevares.

12.2 Lejeren skal hegne det lejede areal mod stier og offentlige veje ved planting af hæk. Hække må ikke være højere end 180 cm mod skel og højere end 150 cm mod gangarealer og bredere end 50cm. Der kan opsættes havelåge ved indgangen til havelodden. Der må ikke etableres fast hegn som plankeværk, mure eller lignende i haveloddens afgrænsning/ havelodsskel.

12.3 Eksisterende træer omkring Hf. Skovly markeret på bilag 8 skal bevares og må ikke fældes. Træerne må beskæres i forbindelse med almindelig drift og må opstammes for at muliggøre passage under.

12.4 Der kan inden for de fælles friarealer markeret på bilag 1-9 etableres aktivitets- eller opholdsområder, f.eks. i form af legepladser, fælles bål- eller grillpladser, motionspladser og lignende. Aktivitets- eller opholdsområdet skal målrettes kolonihaverne.

12.5 De på bilag 1-9 markerede adgangsveje må ikke bebygges eller blokeres på nogen måde.

12.6 Adgangsveje må ikke blokeres for køretøjer fra redningstjeneste, beredskab og kommune.

12.7 Lastbiler, campingvogne, ikke indregistrerede biler samt både må ikke opbevares på havelodderne, fælles parkeringspladser, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer.

12.8 Der kan etableres kompostbunke på egen grund.

12.9 Renovationsaffald skal håndteres på eget havelod i affaldsbeholder eller på fællesarealer indrettet til affaldshåndtering.

12.8 Containere må ikke opbevares på private eller fælles arealer.

13.1 Der må kun opsættes skilte ved indgangen til haveforeningen og et opslagsskilt ved fællesareal. Skilte skal indpasses stedets kontekst herunder hensyntagen til naturen i området. Bestemmelsen gælder ikke for færdselsskilte.

14.1 Haveforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse fællesbygninger, fællesstier og egne friarealer.

15.1 Lokalplan nr. 30 for et Offentligt Område ved Kaliffenlund aflyses inden for denne lokalplans område,
som afgrænset på kortbilag 8.

15.2 Byplanvedtægt nr. 3 for den Østlige Del af Svanedammen aflyses inden for denne lokalplans område,
som afgrænset på kortbilag 5.

15.3 Lokalplan nr. 136 Overførsel af otte områder i Nyborg fra landzone til byzone aflyses inden for denne lokalplans område som afgrænset på kortbilag 9.

15.4 Lokalplan nr. 14 for et Område mellem Bøjdenvej og Gl. Vindingevej og Lokalplan nr. 140 for Grønningen i Ravnekær aflyses inden for denne lokalplans område, som afgrænset på kortbilag 6.

En lokalplan fastlægger udviklingen af et område, og der må når planen er vedtaget, ikke etableres byggeri eller anlæg i modstrid med planen.

Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Byggeri og anlæg som er lovligt etableret før lokalplanen, kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke pligt til at etablere de byggerier og anlæg som lokalplanen beskriver, men når de etableres skal det ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Dispensation fra lokalplanen (Planlovens §§ 19 og 20)

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Ekspropriation efter lokalplanen

Byrådet kan i medfør af § 47, stk. 1, i planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelse af almene samfundsinteresser.

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation. Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet. Herudover skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.