Servitutter

Lokalplanområdet er omfattet af en række servitutter vedr. forsynings- og afløbsledninger. Servitutterne er privatretlige og kan have indflydelse på, hvor bebyggelse mv. kan placeres. Det drejer sig om:

  • 14.02.1968-927374-35: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, højspænding mv.
  • 25.04.1968-927375-35: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
  • 01.10.1992-927384-35: Dok om forsynings-/afløbsledninger
  • 23.07.2004-15102-35: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Lokalplanområdet er omfattet af en servitut om adgangsbegrænsning til Fynsvej (25.08.1982-927381-35: Dok om adgangsbegrænsning mv.), hvor Nyborg Kommune som vejmyndighed er påtaleberettiget. Lokalplanen er i overensstemmelse med servituttens bestemmelser, da der ikke tillades egentlig vejadgang til Fynsvej.

Lokalplanområdet er iflg. Tingbogen omfattet af byplanvedtægt nr. 11 fra 1975. Byplanvedtægten er imidlertid tidligere ophævet for området ved lokalplan nr. 53's vedtagelse i 1988. Byplanvedtægtens tilknytning til lokalplanområdet fjernes fra Tingbogen ifm. vedtagelsen af nærværende lokalplan.

Lokalplanområdet er omfattet af en vejbyggelinje fra Fynsvej. Vejbyggelinjen er pålagt ved servitut (03.09.2001-12292-35: Dok om byggelinier, bebyggelse mv.). Af servitutten fremgår det, at der ikke på de af byggelinien berørte arealer må opføres ny bebyggelse, herunder ved tilbygning eller ved genopførelse af nedbrændt eller nedreven bebyggelse, ligesom der ikke må foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke indrettes sportspladser, kirkegårde, grusgrave eller andre anlæg af blivende art.

Byggelinjen omfatter kun en mindre del af planområdet, som det fremgår af nedenstående kort.

Figur 15: Vejbyggelinjen langs Fynsvej som fastlagt ved deklaration.