Kommuneplanen

Kommuneplanen fastsætter endvidere bl.a. følgende retningslinjer:

  • Eksisterende sommerhusområder skal fastholdes som sommerhusområder (...).
  • Sommerhusområder forbeholdes til ferieboliger og anden rekreativ anvendelse og bebyggelse. Undtaget herfra er boliger der allerede har status som helårsboliger.
  • Der kan ikke etableres nye erhvervsvirksomheder i sommerhusområder. (...).


Kommuneplanrammer

I Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde 30.S.8. Område 30.S.8 er udlagt til sommerhusområde.

For rammeområdet er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 15, men også at der uanset den fastsatte bebyggelsesprocent kan opføres 65 m2 sommerbolig og 50 m2 sekundær bebyggelse.

Rammen fastsætter endvidere en max. bygningshøjde på 5 meter, et max. etageantal på 1, at der kun må etableres én sommerbolig pr. parcel, at stiforbindelser til stranden skal opretholdes, og at der gælder særlige afstandskrav til skel til særlig smalle grunde på under 18 meter i bredden.

Sidstnævnte undtagelse for afstandskrav til skel relaterer til kommuneplanens generelle ramme for sommerhusområder, der fastsætter at der for sommerhusbebyggelse gælder et afstandskrav til skel på 5 meter.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.