Støjforhold

Støjforhold

En lokalplan må som udgangspunkt ikke udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, f.eks. boliger. En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Alle de i lokalplanen beskrevne kolonihaver er eksisterende og er i kommunens tidligere kommuneplaner, blevet fastlagt med retningslinjer og rammer, i overensstemmelse med § 11 b og 11 c i planloven. Områdeafgrænsning af de enkelte kolonihaver er ikke blevet ændret. Idet motorvejen og jernbanen går igennem Nyborg by og Ullerslev, er dele af nogle af kolonihaver belastet med henholdsvis trafikstøj og jernbanestøj, over de vejledende støjgrænseværdier for støjfølsomt område.

I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 af 1997 med tillæg af juli 2007 for ”Støj og vibrationer fra jernbaner” samt vejledning nr. 4 af 2009 om ”Støj fra veje”, kan der for eksisterende kolonihaver, accepteres en højere støjgrænseværdi for kolonihaver liggende i støjbelastet område. Såfremt der ikke tillades overnatning, kan der accepteres en yderliggere lempelse af de vejledende støjgrænseværdier. Dette er typisk gældende ved kolonihaver, som er nyttehaver.

Det giver efter kommunens opfattelse ikke mening, at fastsætte bestemmelser for en del af et kolonihaveområde om, at der ikke må ske overnatning i delområdet, på baggrund af at det er trafikstøjbelastet. Dette skal især ses i forhold til, at der er tale om gamle eksisterende kolonihaveområder, og at kolonihaveområderne tilnærmelsesvis er fuldt udbygget. Det er kun i kolonihaven Skovly, at der forefindes 3 haver i det støjbelastede område, som ikke er bebygget. Skovly er største kolonihaveområde i kommunen.

Alternativet vil være, at der skal etableres støjskærme, som sikrer overholdelse af de vejledende grænseværdier for trafikstøj. Kolonihaverne Skovly og Elefanthøjen, som i delområder er belastet med trafikstøj fra motorvejen, blev etableret før etableringen af motorvejen.

På baggrund af ovenstående samlede forhold, finder kommunen det kan accepteres, at der i nogle kolonihaveområder er delområder, hvor støjbelastningen ligger over de vejledende grænseværdier for trafikstøj. Kommunen vil dog i samarbejde med Vejdirektoratet, undersøge fremtidige muligheder for dæmpning af trafikstøjen i disse delområder i kolonihaverne.

Nyborg Kommune finder på baggrund af ovenstående samlede forhold, at der i de lokalplanlagte kolonihaver, kan accepteres en vejledende støjgrænseværdi på op til Lden 68 dB for trafikstøj fra motorvejen og på op til Lden 74 dB for jernbanestøj. De anførte støjgrænseværdier betyder implicit, at de eksisterende kolonihaver, som er belastet med trafikstøj fra motorvejen og støj fra jernbanen, ikke betragtes som støjfølsomme.

Trafikstøj

Den planlagte anvendelse indenfor lokalplanens delområder er uændret og vil ikke medføre støj, der kan begrænse mulig anvendelse af naboområderne. Angående trafikstøjens påvirkning af kolonihaverne, se ovenstående.

Støj fra virksomheder

Den planlagte anvendelse indenfor lokalplanens delområder er uændret og vil ikke medføre forhold, der kan begrænse mulig anvendelse af nærliggende eksisterende erhvervsområder. Idet kolonihaverne er eksisterende, har kommunen løbende sikret, at nærliggende virksomheder ikke giver anledning til støj over de vejledende støjgrænseværdier for kolonihaver, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 1984 for ”Ekstern støj fra virksomheder”.