Påvirkning af produktionsvirksomheder

Planområdet ligger inden for et område, der i Kommuneplan 2017 og Kommuneplan 2021 er udpeget som en konsekvenszone omkring et område forbeholdt produktionsvirksomheder, herunder havne- og logistikvirksomheder (Lindholm Havn og erhvervsområde øst). Inden for konsekvenszonen må der ikke etableres virksomheder, der påvirker produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.

Se et kort med konsekvenszonen mm. under afsnittet "Naturbeskyttelse".

Lindholm Havn og erhvervsområde øst indeholder en række produktionsvirksomheder samt havne- og logistikvirksomheder. Den største virksomhed i området er Fortum Waste Solutions, der behandler farligt affald. Virksomheden, der samtidig er en risikovirksomhed efter risikobekendtgørelsen, vurderes at være en produktionsvirksomhed af national interesse.

Inden for de udpegede konsekvenszoner omkring erhvervsområderne forbeholdt produktionsvirksomheder skal der ved lokalplanlægning redegøres for planens virkning på produktionsvirksomheder, herunder virksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder, jf. Kommuneplan 2017 og Kommuneplan 2021.

Efter planlovens §15a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Efter planlovens §15b må en lokalplan kun udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening fra produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og husdyrbrug til boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål m.v., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening.

Drifts- og udviklingsmulighederne i erhvervsområdet (Lindholm Havn og erhvervsområde øst), herunder også for Fortum Waste Solutions er allerede nu begrænset af eksisterende forureningsfølsomme anvendelser i områdets nærhed. Inden for den gældende planlægning kan nærværende lokalplanområdet bl.a. anvendes til kontorformål. Lokalplan nr. 222 muliggør anvendelse til virksomheder i miljøklasse 1-3, administrations-, lager-, service- og udstillingsvirksomhed med tilknytning til havnen eller som indgår i erhvervsparken. 

Nyborg Kommune lægger til grund, at Fortum Waste Solutions og områdets resterende produktionsvirksomheder overholder de krav og begrænsninger for virksomhederne, der fremgår af gældende miljøgodkendelser. for de respektive virksomheder.

Da de gældende grænseværdier for støj eller lugt, støv eller anden luftforurening ikke er anderledes for uddannelsesinstitutioner end f.eks. kontorformål er det Nyborg Kommunes vurdering, at den ændrede planlægning ikke kan medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomheder i området, ej heller yderligere begrænse deres udviklingsmuligheder ift. gældende planlægning. 

Nyborg Kommune har hørt produktionsvirksomheden Fortum Waste Solutions samt ejeren af Lindholm Havn, ADP, om denne vurdering af virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Virksomhederne har været hørt i perioden 16. februar til 2. marts 2021. Der er modtaget høringssvar fra Fortum. I høringssvaret fastholder Fortum deres bekymring, som udtrykt i fordebatperioden til kommuneplantillægget, vedr. planlægningens indvirkning på virksomhedens fremtidige udviklingsmuligheder i området. Fortum fastholder også, at der efter deres opfattelse ikke bør planlægges for følsom arealanvendelse, f.eks. uddannelsesinstitution, på den foreslåede placering. Fortum henstiller til, at planlægningen opgives.

Nyborg Kommune fastholder den ovenfor beskrevne vurdering og finder ikke, at planlægningen kan give anledning til en yderligere begrænsning i Fortum Waste Solutions udviklingsmuligheder.

Efter dialog med virksomheden Fortum Waste Solutions i foråret og efteråret 2021 er der sket tilretninger af planforslaget. Den 18. november 2021 er der endvidere indgået en privatretlig aftale mellem Fortum, FGU og Nyborg Kommune, der sikrer, at FGU's aktiviteter i området ophører, hvis de er til hinder for en for Fortum ønsket udvidelse. På baggrund af tilretningerne af planforslaget og den indgåede aftale har virksomheden oplyst, at de ikke vil gøre indsigelser mod planlægningen, men fastholder de fremsendte bemærkninger, da de danner grundlag for den indgåede privatretlige aftale. 

Fortum Waste Solutions skriver i høringssvar af 19. november 2021 følgende (uddrag):

"Fortums bemærkninger til lokalplanforslaget vedrører i hovedtræk afgrænsningen af lokalplanområdet, samt spørgsmålet om foreneligheden af de planlagte aktiviteter med Fortums virksomhed:

Lokalplanområdets afgrænsning

Vi har bemærket, at der var uklarhed om udstrækningen af det areal, der er omfattet af lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg. Dette er rettet i det ændrede forslag til lokalplanen, modtaget den 22. april 2021, hvoraf det fremgår, at lokalplanforslaget alene omhandler arealet omfattet af ejendommen matr.nr. 34l, Nyborg Markjorde.

Vores tidligere fremsendte bemærkninger i forhold til lokalplanområdets afgrænsning er derfor ikke længere relevante.

Foreneligheden af de planlagte aktiviteter med Fortums virksomhed

Vi har bemærket, at udlægning af arealet i lokalplanforslaget til følsom arealanvendelse kan få en negativ indvirkning på Fortums muligheder for at udvide virksomheden. Der er efterfølgende indgået en aftale mellem Nyborg Kommune, FGU og Fortum, der sikrer, at den følsomme anvendelse ophører, såfremt dette er til hinder for udvidelse eller drift i øvrigt af Fortums virksomhed. Til gengæld gør Fortum ikke indsigelse mod planen.

De fremsendte bemærkninger beskriver fortsat vores holdning til projektet, men i kraft af den indgåede aftale vil vi ikke gøre vores bemærkninger gældende eller på anden måde modsætte os vedtagelse af lokalplanen. Vi vil imidlertid ikke frafalde vores bemærkninger, i det de nævnte forhold fortsat er relevante og udgør grundlaget for den indgående aftale."