Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

Natura 2000 

Planområdet ligger ca. 5 km fra nærmeste Natura 2000-område nr. 116, Centrale Storebælt og Vresen, som indeholder habitatområdet H100 og fuglebeskyttelsesområderne F73 og F98. Natura 2000-området (habitat- og fuglebeskyttelsesområder) omfatter øen Vresen og havet omkring Storebælt.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet indeholder marine naturtyper og arter, samt naturtyper tilknyttet kysterne. Planlægningen for et solenergianlæg vurderes ikke, grundet afstanden og planområdets udstrækning, at påvirke udpegningsgrundlaget for det aktuelle Natura 2000-område.  

Beskyttelse af sjældne dyr og planter

Ifølge Habitatdirektivet må der ikke vedtages planer eller meddeles godkendelser, der kan ødelægge yngle- og rasteområder for de arter, der fremgår af direktivets bilag IV. 

Nyborg Kommune har ikke fundet arter opført på habitatdirektivets bilag IV ved besigtigelse af området og Nyborg Kommune har ikke kendskab til registreringer af disse i området omkring planområdet eller den §3 beskyttede mose. Få træer i den beskyttede mose udgjorde potentielle yngle- eller rastetræer for flagermus, da de havde synlige spættehuller eller løs bark.

Der findes beskyttede jorddiger omkring planområdet. Jorddigerne har en løvtræsbeplantning, der ikke vurderes at udgøre potentielle yngle- eller rasteområder for flagermus.

Der er blevet screenet for fredede, rødlistede og bilag IV-arter i følgende databaser: naturbasen.dk, arter.dk og naturdata.dk.

Beskyttet natur  

Planområdet rummer en mindre §3 beskyttet mose. 

Nyborg Kommune har besigtiget planområdet i august og i oktober 2022. Mosen fremstod urørt med væltede træer og enkelt stående dødt ved med spættehuller. Mosen er ligeledes tæt bevokset på samtlige tilgængelige luftfotos. Enkelte større træer fremstod også med spættehuller. Ved begge gennemgange fremstod området tørt gennem en længere periode. Der blev fundet arterne dunbirk, rød el, pil sp., hassel, lodden dueurt, lysesiv, stor nælde, kattehale, iris, ask, engriflet hvidtjørn, feber nellikerod og eng nellikerod. Mosen er grøftet og der er nogen afvanding. I de få områder, hvor der kommer lys til bunden er der et mere udviklet plantesamfund. Kanten rundt om mosen er karakteriseret af nitrofile arter så som stor nælde og lådden dueurt.

Naturindholdet i mosen vurderes ikke at være højt, men mosen er fortsat beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Det vurderes samtidig, at der ikke kræves en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til opførelse af solceller nord for mosen, da en realisering af projektet ikke vurderes at vil forårsage en tilstandsændring af mosen. Som følge af ophøret med landbrugsmæssige aktiviteter må der forventes en mindskning i tilførte næringsstoffer til den lavere liggende mose, hvilket generelt er positivt.

Lokalplanen sikrer, at solcellepaneler med tilhørende tekniske bygninger og anlæg, placeres med en respektafstand til mosen.

Bygge- og beskyttelseslinjer 

Planområdet er ikke omfattet af bygge- eller beskyttelseslinjer efter Naturbeskyttelsesloven.