Lokalplanområdet

Lokalplanen omfatter en enkelt ejendom ved Knudshovedvej i Nyborg. Ejendommen er beliggende centralt i Knudshovedvejkvarteret mellem Knudshovedvej, Gormsvej og Vognmandsvej. Kvarteret er afgrænset af Nyborg Fjord mod syd, ca. 350 m fra lokalplanområdet, erhvervsområde øst med bl.a. Lindholm Havn mod øst, byomdannelsesområderne på de tidligere banearealer langs den nuværende Holmens Boulevard mod vest og erhvervsgrunden, der tidligere har huset Nyborg Lynfrost A/S, mod nord - ca. 50 m fra lokalplanområdet. På de tidligere banearealer nord for Holmegade planlægges opført et nyt stort sundhedshus, og på den tidligere Lynfrost-grund planlægges opført et større butiksområde med store butikker til supplement til handlen i bykernen.

Kvarteret består hovedsageligt af beboelsesejendomme. Ejendommene varierer mellem enfamilieshuse, med særligt murermestervillaer i den sydlige del, dobbelthuse og etageejendomme, og området er særdeles varieret, hvad angår bygningsvolumener og arkitektonisk udtryk. Som samlende element kan særligt fremhæves røde teglmursten som facademateriale, der især dominerer på selve Knudshovedvej og beboelsesvejene syd herfor. I den nordlige del af Knudshovedvejkvarteret, langs Gormsvej, findes en række ejendomme til blandet bolig- og erhvervsformål med varieret arkitektonisk udtryk.

 

Figur: Lokalplanområdets placering i Nyborg by. Lokalplanområdet ligger i et eksisterende boligområde ved Knudshovedvej. Umiddelbart nord for området ligger Lynfrost-grunden, der står overfor en omdannelse til anden anvendelse. Også de gamle baneterræner ved den nuværende Holmens Boulevard omdannes i de kommende år.

Figur: Luftfoto af Knudshovedvej og omgivelser, 2019. Området udviklede sig langs Knudshovedvej i slutningen af det 19. århundrede. Bebyggelsen i området varierer i dag mellem etageejendomme, dobbelthuse og villaer. Lokalplanområdet er afgrænset med røde streger. Copyright: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 2019.

 

Ejendommen på ca. 740 m2 rummer i dag en beboelsesejendom i 3 etager og høj kælder med i alt seks boliger. Bygningen har facade mod Knudshovedvej og med en bagvedliggende aflang grund langs med Vognmandsvej og helt til Gormsvej mod nord. Beboelsesejendommen er opført i den sidste halvdel af det 19. århundrede i teglstensmure og med tag med vingetagsten. Facaden mod Knudshovedvej fremstår hovedsageligt i røde teglsten med detaljer såsom hvide bånd og stik. Den høje kælder fremstår i pudset kvaderfugning. Bygningens øvre facader fremstår malede i en lys rød. Ejendommen har sadeltag med muret gavl. 

Mod øst er bygningen sammenbygget med Knudshovedvej 61, en beboelsesejendom i 2½ etager. Mod vest står gavlen frit mod Vognmandsvej som en høj mur uden vinduer eller detaljer.

Udover etageejendommen er grunden indrettet med parkeringsarealer nærmest bagfacaden på den eksisterende bygning og en fleksibelt græsplæne nærmest Gormsvej i den nordlige del af grunden. En mur, der forlænger etageejendommens gavl, skærmer indkigget til en del af grunden fra Vognmandsvej. Fra hjørnet Vognmandsvej og Gormsvej er indkigget blokeret af et større teknisk anlæg i en rød teglstensbygning på en separat ejendom og en hæk mod Gormsvej.

 

Figur: Lokalplanområdets afgrænsning. Grunden, der i dag rummer en etageboligejendom, er afgrænset af Knudshovedvej, Vognmandsvej og Gormsvej samt boligparceller. Mod nordvest støder grunden op til et mindre teknisk anlæg.

Figur: Den eksisterende etageboligejendom i lokalplanområdet set fra Knudshovedvej.

Figur: Den ubebyggede del af grunden bag ejendommen Knudshovedvej 57-59 fremstår i dag ikke attraktiv. Pladsen benyttes hovedsageligt til parkering. Til venstre i billedet ses det tekniske anlæg. Fotoet fra 2020 er taget fra Vognmandsvej med kig mod øst.