Planens indhold

Lokalplanen sikrer, at området kun kan benyttes som sommerboligområde. Det indskærpes, at der maksimalt kan etableres én sommerbolig pr. parcel/lod, hvilket også betyder, at der ikke må etableres annekser i området. Baggrunden er, at det er ønskeligt at samle bebyggelsen til beboelse for at mindske indkigsgener på de tæt beliggende og små sommerhusgrunde.

Byrådet ønsker at give mere tidssvarende bebyggelsesmuligheder i mange af kommunens sommerhusområder. Derfor lempes bestemmelser for bygningshøjde fra 4,5 til 5 meter for lokalplanområdet og den maksimale bebyggelsesmulighed hæves. Byggeretten for området fastsættes efter Bygningsreglement 2018 til 15% af hver ejendom. For udmatrikulerede sommerboligparceller (delområde I) gælder endvidere et fradrag på 50 m2 til sekundære bygninger (carporte, skure, mv.).

For sommerboliger på lejet grund og fælles lodder (delområde II) sættes denne byggeret som et fast kvadratmeterantal pr. lod. Dermed har hver enkel sommerboligejer en klart defineret byggeret i stedet for en samlet, fælles byggeret inden for den fællesejede matrikel, som tilfældet har været for nogle med den hidtidige regulering. For sommerboliger på lejet grund og fælles lodder gælder et fradrag på 10 m2 til sekundære bygninger (carporte, skure, mv.). På fælles matrikler må der herudover etableres fælles sekundære bygninger på fælles arealer på den fællesejede matrikel.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for klimasikring af bebyggelse på oversvømmelsestruede arealer. På baggrund af en vurdering af sommerhusområdet ved Nordenhuses karakter, hvad angår sommerboligernes værdi og levetid, fastsættes i denne lokalplan et krav om minimums sokkelkote, der sikrer området ved en 100 års hændelse i 2050, jf. Nyborg Kommune Klimatilpasningsplan. Konkret betyder det, at der ikke må etableres bebyggelse til beboelse med en sokkelkote under 2,4 meter over DVR90.

 

Det er et vigtigt planlægningsmæssigt formål at sikre offentlighedens adgang til kysterne. Mange af sommerhusene ved Nordenhuse er placeret tæt på kysten, hvilket betyder, at der er et relativt lille areal mellem havet og husene, der er tilgængeligt for offentligheden. Dette indskærper nødvendigheden af at sikre adgangen til dette areal. Der er etableret to stier til strandarealet i lokalplanområdet. Lokalplanen sikrer, at disse bevares som offentligt tilgængelige stier.

Lokalplanområdet rummer en bevaringsværdig bygning: Svalevej 1, 5800 Nyborg. Bygningen, der har mellem bevaringsværdi, sikres mod nedrivninger og ændringer uden byrådets tilladelse ved nærværende lokalplan.

Det er slutteligt lokalplanens formål at sikre, at området bevarer sit præg som sommerhusområde samt at der gives mulighed for varierede arkitektoniske udtryk. Området fremstår således allerede arkitektonisk varieret med sommerboliger af varierende alder og stilistisk udtryk. Derfor gives der i lokalplanen vide rammer for arkitektonisk udtryk, herunder farvevalg.

En stor del af områdets sommerboliger ligger på fællesejede matrikler, og flere af sommerboligerne ligger meget tæt, hvilket giver områderne et særligt udtryk. Lokalplanens bestemmelser giver mulighed for, at dette præg fastholdes. Der sættes dog krav til afstand til lodgrænserne for at begrænse risiko for brandspredning.

Områdets karakter som sommerboligområde sikres bl.a. ved at fastsætte det maksimale tilladte etageantal til 1. Endvidere opsættes begrænsninger for udformningen af tage i form af en maksimal taghældning på 30 grader. Formålet er at sikre, at sommerboligerne fremstår mindst muligt dominerende set fra hav/kyst.

Slutteligt fastsættes det, at al bebyggelse til overnatning skal sammenbygges med sommerboligen for at modvirke en spredning af bebyggelse til beboelse.

Figur, næste side: Illustration af byggelinjer på en eksempelgrund på 800 m2 (20 x 40 meter). Alle bygninger skal som udgangspunkt placeres 5 meter fra skel og der må endvidere ikke placeres bebyggelse søværts strandbeskyttelseslinjen. I bræmmen 2,5-5 meter fra skel (markeret med blå skravering) kan nogle former for bebyggelse dog tillades under visse forudsætninger. Bebyggelse tillades under visse forudsætninger 2,5-5 meter fra skel mod nabo, sti og vej.