Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

En del af planområdet er udpeget som en potentiel økologisk forbindelse i Kommuneplan 2017. Det drejer sig om en bræmme på 20-25 fra skel/skovbrynet til Teglværksskoven. Indenfor de potentielle økologiske forbindelser skal der ske en afvejning af de forskellige interesser, inden der planlægges eller gennemføres projekter, eller opføres ny bebyggelse eller anlæg, som forhindrer at området kan udvikle sig til et nyt naturområde eller en biologisk spredningskorridor.

Lokalplanen udlægger det udpegede areal til fælles friareal for den nye boligbebyggelse. Planen sikrer ved bestemmelser, at området fastholdes som grønt område og derved som en overgangszone mellem Teglværksskoven og boligområdet. Planen giver mulighed for begrænset bebyggelse til fælles brug inden for området.

Figur 16: Afgrænsningen af den potentielle økologiske forbindelse ved Teglværksskoven ift. lokalplanområdet. Der er et overlap på 20-25 m langs skovkanten. Dette område udlægges i planen til fælles friareal (grønt område).